REMISSVAR ARKIV

 Myndighetens remissvar 2018

Remissvar 2018


 

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande gällande ansökan från Islamic Centers församling om att få bli statsbidragsberättigat. Ku2017/02640/D

YttrandePDF

Yttrande 2PDF

Yttrande 3PDF

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över promemorian ”En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället” (Ds 2018:4), Ku2018/00365/DISK


Promemorialänk till annan webbplats

Yttrande

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18), Ku2018/00653/D


Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF (350 kB).

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ”Långsiktigt stöd till det civila samhället” Ds 2018:13, Ku2018/01074/D

Remiss länk till annan webbplatsYttrandePDF

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet: ”Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism” (SOU 2018:65), Ju2018/04064/L4

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

 

Remissvar 2017


Yttrande över promemorian: Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser. Fi 2016/04212/S1

länkPDF
34 kb

Yttrande över lagrådsremissen ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” Ju2016/08546/L7

länkPDF
320 kb

Yttrande över slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84). Fi 2016/04295/KO

länkPDF
264kb

Yttrande över betänkandet ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar” (SOU 2016:92) Ku2017/00232/D

länkPDF
108 kb

Yttrande över betänkandet: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Ju2017/05005/L6

länk

Yttrande gällande vigselrätt för Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige. Dnr 16.2.1-02606-2017

länk

Remissvar 2016


Ärende från Kulturdepartemenet

Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation – om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Ku 2015/02717/D

länk

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, Ju2016/01307/L7

länkPDF
154kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet av 2014 års demokratiutredning: Låt fler forma framtiden, (SOU 2016:5) Ku2016/00088/D

länkPDF
366kb

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över slutbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, (SOU 2016:11) Ju2016/01712/L2

länkPDF
186kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över betänkandet av utredningen för ett stärkt civilsamhälle - Palett för ett stärkt civilsamhälle, (SOU 2016:13) Ku2016/00504/D

länkPDF
294kb

Ärende från Socialdepartementet

Yttrande över Betänkande av barnrättighetsutredningen – ”Barnkonventionen blir svensk lag”, (SOU 2016:19) S2016/01918/FST

länkPDF
325kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM) angående att bli statsbidragsberättigat trossamfund, Ku2016/01208/D

länk
312kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Islamiska shiasamfunden(ISS) om hjälp med avgifter,

Ku2016/01402/D

länk
319kb

Ärende från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande över promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga, A2016/01307/I

länkPDF
110kb

Ärende från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande över departementspromemoria ”Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, A2016/01333/I

länkPDF
110kb

Ärende från Malmö stad

Översyn av dialogforums organisationsform, STK-2015-12

länkPDF
182kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Serbisk ortodoxa Kyrkoförsamlingen St. Kyrillo & Methodius i Malmö om hjälp med avgifter, Ku2016/01716/D

länk
211kb

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över Delbetänkandet Ny paketreselag, (SOU 2016:56), Ju2016/06139/L2

LänkPDF
202kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism, Ku2016/01696/DISK

länkPDF
95kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Världsmissionsrörelsen om att få bli statsbidragsberättigat trossamfund, Ku2016/02184/D

länk
393kb

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från trossamfundet Frihetskyrkan angående att bli statsbidragsberättigat trossamfund, Ku2016/02357/D

länk
112kb