REGELVERK

(lagar och andra författningar)

Alla beslut som Myndigheten för stöd till trossamfund fattar – har sin grund lag och andra författningar (förordningar och föreskrifter). Här nedan har vi samlat de viktigaste av dessa dokument.Lag (1998:1593) om trossamfund

Allmänna bestämmelser om vad den juridiska formen registrerat trossamfund är och vilka regler som omfattar denna organisationsform. Läs hela författningen.

Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

Övergripande bestämmelser om statens stöd till trossamfunden. Läs hela författningen.

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Lag rörande uppbördshjälp/avgiftshjälp till trossamfund. Läs hela författningen.

Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Preciserade föreskrifter om sådant statsbidrag som avses i lag (1999:932) om stöd till trossamfund. Läs hela författningen i ett nytt fönster. Läs hela författningen.

Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund

Uppdragsbeskrivning för Myndigheten för stöd till trossamfund. Läs hela författningen.

Föreskrifter om statsbidrag till trossamfund

Regler för alla bidrag som fördelas av Myndigheten för stöd till trossamfund. Särskilda regler tillämpas för respektive bidrag.
Myndigheten för stöd till trossamfund har antagit nya föreskrifter om stöd till trossamfund. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024, men under en period gäller så kallade övergångsbestämmelser som innebär att fördelningen av bidrag för år 2024 ska ske enligt myndighetens tidigare föreskrifter. Ansökningar om bidrag inför 2025 ska göras enligt de nya föreskrifterna.

Läs de nya föreskrifterna

Läs de tidigare föreskrifterna

Förklaring av ord och begrepp

Liten ordlista med förklaring av några nyckelbegreppen i ovanstående lagar och författningar.

Avgiftshjälp/Uppbördshjälp: Begreppet innebär den hjälp ett trossamfund kan få genom att Skatteverket tar in medlemsavgiften via skatten. Det finns ett antal regler som ska uppfyllas för att ett trossamfund ska ha möjlighet till denna hjälp. Läs mer i Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund .

Betjänade: Inom begreppet betjänade ryms både kategorin Medlemmar och kategorin Övriga bidragsgrundande personer. En medlem ska vara registrerad med namn, adress, födelse- eller personnummer och registreringsdatum i ett register. En person som kan räknas till övriga bidragsgrundande personer ska vara regelbunden deltagare i verksamheten, men är inte registrerad som medlem. Exempel på regelbunden verksamhet är gudstjänst grupper, barn- och ungdomsgrupper, pensionärsverksamhet, kvinnogrupper, utbildning eller sång- och musikverksamhet. Dessa personer ska vara registrerade med namn och adress, men detaljerade personuppgifter behöver inte registreras. Endast personer som är folkbokförda i Sverige får medräknas.

Bidrag: kan i vissa fall betyda endast en viss del av ett belopp. Det betyder att alla bidrag som ges inte är menat att helt täcka kostnaden utan de ansvariga som söker vissa bidrag kan behöva visa hur det sökta bidraget kan vara en del av t.ex. en finansiering av en byggnation.

Egeninsats: Beteckningar de pengar som ett trossamfund samlar in för sin verksamhet. För att myndighetenska kunna beräkna det bidrag en organisation kan få per år måste trossamfundets egeninsats visas och uppfylla vissa krav t.ex. storlek, för att kunna få möjlighet till helt organisations bidrag för det kommande året.

Församling: I detta sammanhang definieras församling med samma definition som regeringen gör i myndighetsförordning: en sammanslutning som bedriver lokal religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

Genomgripande upprustning: När myndigheten bedömer ansökningar som gäller lokalbidrag används ibland denna benämning. Det är skillnad på renovering på grund av t.ex. skada och på upprustning som är en investering. Att arbete också är genomgripande ska tolkas som del av betydelsen att statsbidrag inte kan sökas för enstaka förändringar. Bidrag kan aldrig ges för reparationer som är normalt slitage eller orsakat av olyckshändelse.

Projekt: Bland myndighetens tre typer av statsbidrag finns begreppet Projektbidrag. Till Projektbidrag räknas: Lokalbidrag, Bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionshinder, Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder, Begränsat bidrag till säkerhetspersonal, Etableringsbidrag och Särskilt utbildningsbidrag. Med projekt menas här en tidsbegränsad aktivitet och ett avgränsat arbete som leder till ett bestämt och tidssatt mål inom dessa tre områden. Myndigheten kan inte fördela statsbidrag till andra typer av projekt.

Statsbidrag: Är benämningen på det bidrag som staten kan fördela till verksamheter. Bidraget kommer från statliga medel, alltså skattepengar. Rätten till statsbidrag för trossamfund beviljas av Regeringen och ansökan om sådant ska inte skickas till Myndigheten för stöd till trossamfund utan till Socialdepartementet.

Se även definitioner i Förordning om statsbidrag till trossamfund