STATISTIK 2009

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2016. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2009

Trossamfund

Antal betjänade

Anglikanska kyrkan

3 160

ELM Bibeltrogna Vänner

3 051

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

4 950

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

2 048

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

46 173

Frälsningsarmén

14 826

Islamiska församlingar

110 000

Judiska församlingar

8 673

Metodistkyrkan

6 259

Evangeliska Frikyrkan

49 030

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Armeniska ortodoxa kyrkan

-

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 745

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

3 105

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

1 650

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

5 755

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan

26 343

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 157

- Syrisk ortodoxa kyrkan

42 212

- Österns assyriska kyrka

5 951

Pingströrelsen

118 266

Romersk-katolska kyrkan

93 642

Sjundedags Adventistsamfundet

3 922

Svenska Alliansmissionen

22 427

Svenska Baptistsamfundet

29 910

Svenska Missionskyrkan

109 418

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

6 173

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 379

Totalt

754 525


Den statistik som redovisas för år 2016 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.