ÖVRIG INSTITUTIONSSJÄLAVÅRD

Trossamfunden finns representerade genom tjänster för andlig vård vid några olika offentliga institutioner. Myndigheten för stöd till trossamfund har dock endast statens uppdrag att förmedla bidrag till den andliga vården i sjukvården.

Försvarmakten

Inom Försvarsmakten finns den militära själavården som samordnas av en fältprost med förankring i Svenska kyrkan. Det betonas dock att var en och har rätt att utöva sin tro oavsett trostillhörighet inom Försvarsmakten, varför den militära själavården utgår från den religiösa mångfald som finns i Sverige.

Kriminalvården

Varje intagen i svenska fängelser och på häkten skall ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket.

Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för Andlig Vård, NAV. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster.

Andra samarbetsområden i samhället

Även inom andra delar av det svenska samhället finns ett väl etablerat arbete som utförs av företrädare för trossamfunden. Här kan särskilt nämnas Universitetskyrkan, som är de kristna kyrkornas gemensamma arbete genom särskilda tjänster kopplade till högskolor och universitet. Under benämningen Kyrka – Polis finns också en samverkan utvecklad mellan Polismyndigheten i Sverige, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift.