LÄRA AV LOKALA EXEMPEL

Allt fler inser nyttan och även nödvändigheten av att samtala, samarbeta och samverka med trossamfund såväl i vardag som i kris. Här får du ta del av hur några kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser arbetar tillsammans med olika trossamfund och deras erfarenheter av detta arbete.

Karin Lindgren, krisberedskapshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten där man är på väg att etablera ett breddat samarbete med trossamfunden

Tack vare SST vet vi att det finns ett stort antal etablerade trossamfund i Västerbotten. Några av dessa har, också med hjälp av SST, upparbetat ett nätverk för Umeåregionen. Önskvärt är att vi kan utveckla detta nätverk till hela länet, ett nätverk som länsstyrelsen och kommunerna kunde vända sig till för kommunikation vid en samhällsstörning, säger Karin Lindgren.

Karin Lindgren är anställd som krisberedskapshandläggare på livsmiljöenheten på länsstyrelsen i Västerbotten. När det gäller samverkan med trossamfund i krisberedskapsarbetet konstaterar Karin att det tidigare saknades rutiner och upparbetade kontakter för det hos länsstyrelsen.

– Men under flyktingsituationen 2015 deltog representant från Svenska kyrkan i de regionala samverkanskonferenserna som länsstyrelsen genomförde minst en gång i veckan under hösten. Nyttan med det arbetet var bland annat att få in information från Svenska kyrkan om hur de bidrog till att hantera flyktingsituationen och att få deras perspektiv på vilken hjälp som behövdes från övriga myndigheter, berättar hon.

Det har resulterat i att en representant från Svenska kyrkan numera deltar i det regionala kriskommunikationsnätverket och fungerar som länsstyrelsens länk till övriga etablerade trossamfund i Västerbotten. Representanter från Svenska kyrkan har deltagit i övningar, konferenser och övriga regionala samverkansaktiviteter som länsstyrelsen bjudit in till.

– Samverkan med övriga trossamfund ger en möjlighet att nå ut till en del av befolkningen som kanske inte alltid tar del av traditionellt svenska nyhetskanaler, vilket vi som myndighet använder för att föra ut samhällsviktig information, då de (trossamfunden) har större kännedom, och framförallt nätverk, för att nå ut till människor som känner tillhörighet och tillit till sina respektive trossamfund. Det ger också en möjlighet att föra ut informationen på ett “kulturanpassat” vis och att hitta de kommunikationskanaler som ger bäst “effekt” vid en krissituation.

Karin Lindgren hoppas att denna samverkan kan utvecklas i framtiden. Även om det lokala nätverket drivs av Umeå kommun, är det arbetet positivt för länsstyrelsen – inte minst med hänsyn till länsstyrelsens samordnande roll för krisberedskapsarbetet.

– Via det nätverket kan vi få en kommunikationskanal in till de trossamfund som finns representerade i den kommunen. Via dessa representanter kan det även finnas möjligheter att nå ut till och skapa kontakt med trossamfund i övriga kommuner i länet, vilket i sin tur även är till gagn för de som arbetar med kriskommunikation i länets mindre kommuner.

Vill du veta mer?