ORGANISATIONSBIDRAG

Målet med statens stöd till trossamfunden är att bidra till att skapa förutsättningar för samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Utgångspunkten för det statliga stödet till trossamfunden är att huvuddelen av det ekonomiska bidraget skall utgå som organisationsbidrag. Med detta menas ett generellt bidrag som skall vara långsiktigt hållbart och utformat så att trossamfunden kan bedriva sin verksamhet med fortsatt kontinuitet och långsiktighet. I propositionen Staten och trossamfunden skriver regeringen följande om målet för stödet:

Enligt regeringens mening bör målet med statens stöd till trossamfunden vara att bidra till att skapa förutsättningar för samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

För att församlingar inom trossamfunden ska kunna uppfylla målet krävs gudstjänstlokaler och anställd personal för den religiösa verksamheten och den absolut största andelen av bidraget används också till denna typ av kostnader (hyra, driftskostnader, löner, etc).

Så fördelas bidraget

Organisationbidraget fördelas utifrån en modell som utgår från antalet betjänade inom trossamfunden. Med betjänad menas i detta sammanhang antingen registrerad medlem eller registrerad regelbunden deltagare i församling. 2016 fördelade myndigheten 88 miljoner kronor till 67 statsbidragsberättigade trossamfund som i sin tur fördelade ut medel till 945 församlingar.

För att få ta emot bidrag måste organisationen ifråga antingen vara godkänd som mottagare av statsbidrag eller vara en medlemsförsamling i ett statsbidragsberättigat trossamfund.

Närmare bestämmelser om organisationsbidraget finns i myndighetens föreskrifter om statsbidrag till trossamfund.