Förordning (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund

SFS nr: 1999:974
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1999-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:871
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag som avses i lagen (1999:932) om stöd till trossamfund.

Definitioner

2 § I förordningen avses med

trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet i vilken det ingår att anordna gudstjänst, eller en grupp av samverkande församlingar eller trossamfund (samverkansorgan),
församling: en sammanslutning som bedriver lokal religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst,
betjänad: medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.

Statsbidragsberättigade trossamfund

3 § Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom:
1. Alevitiska Riksförbundet,
2. Anglikanska kyrkan i Sverige,
3. Bibeltrogna Vänner,
4. Danska kyrkan i Sverige,
5. Equmeniakyrkan,
6. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
7. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
8. Evangeliska Frikyrkan,
9. Frälsningsarmén,
10. Islamiska samarbetsrådet,
11. Isländska kyrkan i Sverige,
12. Judiska Centralrådet,
13. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,'
14. Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa,
15. Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland,
16. Norska kyrkan i Sverige,
17. Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd,
18. Pingströrelsen,
19. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige,
20. Sjundedags Adventistsamfundet,
21. Svenska Alliansmissionen,
22. Sveriges buddhistiska gemenskap,
23. Trossamfundet Jehovas vittnen, och
24. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.
Förordning (2019:871).

4 § Bidrag får lämnas till teologisk utbildning som anordnas vid
1. Johannelunds teologiska högskola,
2. Prästseminariet i Stockholms katolska stift,
3. Enskilda Högskolan Stockholm, och
4. Örebro missionsskola.
Förordning (2019:664).

Bidragsformer

5 § Bidrag till trossamfund lämnas i form av
1. organisationsbidrag,
2. verksamhetsbidrag, och
3. projektbidrag.

Organisationsbidrag

6 § Organisationsbidrag lämnas till trossamfund och församlingar för att de skall kunna bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet.

Organisationsbidrag får lämnas till lokal och central verksamhet.

7 § Bidrag till lokal verksamhet får lämnas till församlingar för att de skall kunna hålla gudstjänster, ge själavård samt bedriva undervisning och omsorg.

8 § Bidrag till central verksamhet får inte överstiga en tiondel av de sammanlagda organisationsbidrag som under ett verksamhetsår beviljats trossamfundet.

9 § Om trossamfundet får statlig hjälp att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter, skall de årliga kostnaderna för hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till det antal betjänade som omfattas av hjälpen. Kostnaderna för att förbereda hjälpen skall också avräknas från organisationsbidraget det första året som trossamfundet får avgiftshjälp.

Verksamhetsbidrag

10 § Verksamhetsbidrag får lämnas till sådan teologisk utbildning som anges i 4 §.

11 § Verksamhetsbidrag får lämnas till andlig vård inom sjukvården.

Projektbidrag

12 § Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver bidraget för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).

Lokalbidrag får lämnas för att
1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,
2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, och
3. anpassa församlingens lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler som statsbidrag betalas för enligt förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Förordning (2018:1534).

13 § Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling får lämnas med högst trettio procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst två miljoner kronor.
Förordning (2013:920).

14 § Lokalbidrag för att anpassa en lokal till personer med funktionsnedsättning får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden för åtgärden, dock högst 200 000 kronor.
Förordning (2013:920).

15 § Projektbidrag får lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet.

16 § Projektbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.

Beslutande myndighet

17 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund vid Myndigheten för stöd till trossamfund.

En ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten.
Förordning (2017:103).

18 § Myndigheten för stöd till trossamfund får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning. Förordning (2017:103).

Redovisning

19 § Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska till Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som rådet bestämmer. Förordning (2617:163).

Beslut att statsbidrag inte ska betalas ut eller återbetalas

20 § Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att ett bidrag ska betalas tillbaka om
1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller
3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 19 §.
Förordning (2017:10).

Överklagande

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag enligt 6-8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte betala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:986).

Övergångsbestämmelser

2018:1534
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om statsbidrag som lämnats in före ikraftträdandet. Handläggningen av dessa ansökningar ska slutföras av Myndigheten för stöd till trossamfund