Så här behandlar Myndigheten för stöd till trossamfund dina personuppgifter

Med anledningen av att ny lagstiftning har trätt i kraft den 25 maj 2018 (GDPR) förtydligar Myndigheten för stöd till trossamfund härmed hur myndigheten behandlar personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att Myndigheten för stöd till trossamfunds behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person eller för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Insamling och behandling av personuppgifter

Myndigheten för stöd till trossamfund samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.

Så här behandlar Myndigheten för stöd till trossamfund
personuppgifter om anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare för Myndigheten för stöd till trossamfund lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Så här behandlar Myndigheten för stöd till trossamfund personuppgifter vid beställning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer, anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Ãndra eller avsluta din prenumeration på utskick från info@sst.se

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen. I vissa fall använder Myndigheten för stöd till trossamfund sig av s.k. personuppgiftsbiträde.

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Myndigheten för stöd till trossamfund samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Hur länge sparas information?

Om du tidigare har deltagit i, eller kommer att delta i utbildningar, seminarier eller konferenser anordnade av Myndigheten för stöd till trossamfund kommer vi att ha personuppgifter om dig, såsom namn och e-postadress. Vi kommer att tillämpa ett system där vi gallrar uppgifter i januari näst-nästkommande år efter att de lades in. Har du till exempel anmält dig till en konferens 2020 så tas personuppgifterna bort i januari 2022.

Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?

Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär att få ta del av allmänna handlingar. Myndigheten för stöd till trossamfund är skyldig att lämna personuppgifter till Arbetsgivarverket, Skatteverket, Statens pensionsverk, Statistiska centralbyrån och Myndigheten för stöd till trossamfunds upphandlade bank. Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I Myndigheten för stöd till trossamfunds verksamhet används ett antal olika it-tjänster och itsystem. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara Myndigheten för stöd till trossamfunds personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Myndigheten för stöd till trossamfund s uppdrag och enligt våra instruktioner.

Säkerhetsåtgärder

Myndigheten för stöd till trossamfund vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som Myndigheten för stöd till trossamfund behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse. All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter

Myndigheten för stöd till trossamfund ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Myndigheten för stöd till trossamfund kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Myndigheten för stöd till trossamfund inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Myndigheten för stöd till trossamfund kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag och rättelse

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Myndigheten för stöd till trossamfund registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Myndigheten för stöd till trossamfund). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
E-post: utdrag@myndighetensst.se