UTBETALADE BIDRAG

Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat på mellan 80 och 90 miljoner kronor.

Utbetalade statsbidrag under 10 år (samtliga bidragstyper)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

58 milj.

68 milj.

71 milj.

86 milj.

86 milj.

84 milj.

89 milj.

78 milj.

102 milj.

105 milj.

81 milj.

Tre bidragsområden – med flera olika slags bidrag

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Den övervägande delen fördelas som generella organisationbidrag. Under verksamhetsbidrag sorterar två olika typer av bidrag (bidrag för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.). Under projektbidrag återfinns idag fyra olika typer av bidrag (lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning, etableringsbidrag och särskilt utbildnigsbidrag).

Utöver ovan nämnda stöd har myndigheten tidigare också fördelat dessa bidrag:

  • Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder (fördelades 2015 och 2016)
  • Bidrag till säkerhetsvakter (fördelades 2016 och 2017)
  • Flyktingbidrag (fördelades 2015 och 2016)

Nedan redovisas utbetalade bidrag under året 2022.

Utbetalade statsbidrag 2022: 81 881 463kr

Organisationsbidrag: 62 961 251 kr
Verksamhetsbidrag: 10 882 000 kr
Projektbidrag: 8 038 212 kr

Församlingar inom:

Organisationsbidrag

ProjektbidragLokalbidrag

Etablerings

bidrag

Aalevitiska Riksförbundet


325 433Anglikanska kyrkan

101 844Bibeltrogna Vänner - ELM
Danska kyrkan

41 419Equmeniakyrkan

7 853 976

2 205 200


Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

252 861Evangeliska Frikyrkan

3 145 599

387 200


Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

3 147 179

130 500


Frälsningsarmén

497 163Gemensamma församlingar
Isländska kyrkan

19 248Jehovas Vittnen

1 582 536

228 700


Judiska Centralrådet

580 859Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

108 573Mandeiska samf. i Sverige och Finland

639 672

250 000


Mandeiska samf. i Sverige och Eu

287 934Norska kyrkan

164 106Pingströrelsen

8 093 286

337 212


Romersk-katolska kyrkan

8 089 534Sjundedags Adventistsamfundet

234 469

200 000


Svenska Alliansmissionen

1 260 675

74 400


Sveriges Buddhistiska Gemenskap

878 846Ungerska Protestantiska kyrkan

351 049Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

69 618


25 000

Armenisk apostoliska kyrkan

330 779Bulgariska ortodoxa kyrkan

59 811Eritreanska ortodoxa kyrkan

802 390Etiopisk ortodoxa kyrkan

431 135Finska ortodoxa kyrkan

40 563Georgiska ortodoxa kyrkan

167 386Grekisk ortodoxa kyrkan

1 674 498

1 000 000


Koptisk ortodoxa kyrkan

460 611Makedoniska ortodoxa kyrkan

589 130Rumänska ortodoxa kyrkan

865 700Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)

224 559Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)

198 951Serbisk ort kyrkan

1 638 997

1 000 000


Svenska ort prosteriet

151 081Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet

1 649 174

200 000


Syrisk ortodoxa ärkestiftet

1 465 981Österns assyriska kyrka

708 038Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet

1 072 063

1 000 000


Förenade islamiska föreningar i Sverige

2 703 006Islamiska Fatwabyrån i Sverige

636 490Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

1 776 063

1 000 000

100 000

Islamiska shia samfunden i Sverige

2 713 849


50 000

Sveriges muslimska förbund

3 101 478


125 000

Totalt

62 961 251

7 763 212

275 000*


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2022.
* Ett bidrag om 25 000 betalas ut 2023