REMISSER

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar (yttranden) till regeringen varje år. Vissa av dem är publicerade nedan.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition (ett förslag) får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen.

Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras. Nedan har vi publicerat ett urval av de remissvar som myndigheten har lämnat under åren 2019-2022. För tidigare remissvar se remissvar arkiv. För en fullständig förteckning av lämnade remissvar vänligen kontakta info@myndighetensst.se.

Myndighetens remissvar 2022Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Rumänska ortodoxa kyrkan om att få bli statsbidragsberättigat (remissärende KU2022-01332) 

Yttrande Pdf, 169.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Serbisk ortodoxa kyrkans biskopsstift för Storbritannien och Skandinavien om att få bli statsbidragsberättigat trossamfund (Ku2022/01319)

Yttrande Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Utbildningsdepartementet

Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning (U2022/0178)

Yttrande Pdf, 519.1 kB.

Myndighetens remissvar 2021Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” (SOU 2020:57)

Yttrande Word, 37.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Justitiedepartementet

Skärpt straff för gravfridsbrott (JU2021/03266)

Yttrande

Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning


Remiss av promemoria Forum för levande historias framtida inriktning


Remiss av SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val


Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99)


Remiss - Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige ansöker om statlig avgiftshjälp


Remiss Skärpt straff för gravfridsbrott


Ärende från Kulturdepartementet

Remiss i ärende som rör ansökan om statlig avgiftshjälp Ku2021/01724


Ärende från Kulturdepartementet

Rätt mottagare Demokrativillkor & integritet SOU 2021:66

Yttrande Pdf, 328.3 kB.

Ärende från Finansdepartementet

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Yttrande Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetens remissvar 2020Ärende från Justitiedepartementet 

Yttrande över förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)

Yttrande Pdf, 322.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap

MSB:s diarienummer 2019 -14545/2019-145456

Synpunkter gällande MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och...

Förslag Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019/00060/S

Remiss Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande Pdf, 561.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Islamiska Fatwabyrån i Sverige med hjälp med avgifter. KU2019/01883/CSM

Yttrande Pdf, 571.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Kulturdepartementet

Remiss: Ansökan Svenska Islamiska Samfundet (SIS) om statligt stöd.

KU2020/00502/CSM

Yttrande Pdf, 547.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Kulturdepartementet

Remiss: Ansökan Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Europa om statligt stöd.

Remiss

Ansökan

Remissvar Pdf, 451.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Kammarkollegiet

Remissvar angående Imam Malek Center Trossamfundet (IMCT) och vigselrätt, dnr:16.2.1-05132-2020

Remiss Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Kulturdepartementet

Remiss: Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Remiss Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Justitiedepartementet

Remiss: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster Ju2020/02984/L4

Remiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yttrande Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetens remissvar 2019Ärende från Kulturdepartementet

KU2019/01483/CSM

Yttrande gällande ansökan från Sveriges buddhistiska gemenskap om att få bli statsbidragsberättigade

Yttrande Pdf, 393.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap

Synpunkter på ny vägledning om säkerhet i offentliga miljöer

Synpunkter Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Justitiedepartementet

JU2019/00509/L7

Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheteh att få uppehållstillstånd i Sverige.

Remiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund Länk till annan webbplats.

Yttrande Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärende från Finansdepartementet

Fi2019/00123/S1

Promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Remiss Länk till annan webbplats.

Yttrande Pdf, 357.2 kB.

Ärende från Socialdepartementet

SOU 2018:70 Yttrande En arvsfond i takt med tiden - "En översyn av regelverket.....",

Remiss Länk till annan webbplats.

Yttrande Pdf, 343.6 kB.