Riktlinjer för statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Fastställda av direktören för Myndigheten för stöd till trossamfund (nedan SST) den 30 januari 2024. Riktlinjer gäller från och med samma datum och tills vidare.

1. Inledning

Riktlinjer för statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder är ett internt styrdokument som beskriver hur SST tillämpar regelverket för att fördela och följa upp statliga bidrag till säkerhetshöjande åtgärder. Syftet med riktlinjer är att underlätta handläggning och uppnå rättssäkerhet i våra bedömningar och beslut. Riktlinjerna ska också vara tillgängligt på SST:s webbplats för att ge en tydlig bild av hur vi fördelar och följer upp säkerhetsbidraget.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2. Statsbidragets syfte och regelverk

Statsbidraget ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.

Det grundläggande regelverket för det här bidraget finns i förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

3. Vilka organisationer är behöriga att beviljas bidraget?

Bidrag kan beviljas till följande typer av organisationer inom det civila samhället:

 1. Sådana trossamfund, samverkansorgan och församlingar som framgår av 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.
 1. Organisationer som i sin verksamhet bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin och som är självständiga, saknar vinstsyfte, i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, är demokratiskt uppbyggda och bedriver verksamhet i Sverige.
  Ytterligare förutsättning är att organisationens verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet.

Kravet på demokratisk uppbyggnad gäller inte för registrerade trossamfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund eller för stiftelser.

Stiftelser som är statliga eller kommunala, eller som kontrolleras av ett företag eller har som ändamål att främja en enskild familj eller släkt kan inte beviljas bidraget.

Statsbidrag kan inte beviljas eller betalas ut till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

4. Vilka typer av säkerhetshöjande åtgärder kan bidrag beviljas för?

Projektbidrag och verksamhetsbidrag kan lämnas för säkerhetshöjande åtgärder i form av

 • skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar där organisationen bedriver verksamhet, och
 • personella resurser eller tekniska lösningar för bevakning av sådana byggnader, lokaler och andra anläggningar.

Verksamhetsbidrag får även lämnas för andra typer av säkerhetshöjande åtgärder.

Bidrag kan inte lämnas för åtgärder för vilka det har beviljats annat offentligt stöd.

5. Hur går ansökan till?

Bidrag kan normalt sökas två gånger per år. SST publicerar på hemsidan när ansökningsperioderna börjar och slutar.

Bidrag söks via SST:s onlinetjänst, och förutsätter att den person som är behörig att företräda sökande organisation registrerar sig med bank-id. Personen ska styrka att den är behörig att företräda organisationen.

Om ansökan avser en församling med eget organisationsnummer som ingår i ett statsbidragsberättigat trossamfund, ska det statsbidragsberättigade trossamfundet bekräfta församlingens medlemskap.

Om ansökan gäller åtgärder i byggnader, lokaler eller andra anläggningar, ska den sökande i ansökan förbinda sig att

 • under minst fyra år från det att bidraget betalats ut använda de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som beslutades när bidraget beviljades, och
 • under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåta den eller de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som beslutades när bidraget beviljades eller, om sådan överlåtelse görs, återbetala bidraget proportionellt i förhållande till åtgärdernas återstående livslängd.

Om ansökan gäller åtgärder i byggnader, lokaler eller andra anläggningar som ägs av någon annan än den sökande, behöver sökande till ansökan bifoga ett intyg från ägaren där denne förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av byggnaderna, lokalerna eller anläggningarna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört, till den del de finansierats med bidrag.

Efter att SST tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den.

Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan bidrag inte beviljas.

6. Hur handlägger och bedömer SST ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och inom myndighetens förs en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet.

I de fall det är relevant inhämtar SST ett yttrande över ansökan från Polismyndigheten. Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa sin bedömning av behovet av de åtgärder som ansökan avser och lämna de eventuella upplysningar i övrigt som myndigheten bedömer kan ha betydelse vid prövningen av ansökan.

Om det inte är uppenbart onödigt översänder SST polismyndighetens yttrande till den sökande, som ges tillfälle att inom bestämd tid yttra sig över innehållet.

SST kontrollerar om sökande har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

Vidare undersöker SST om annat offentligt stöd beviljats för åtgärder som sökande ansöker om bidrag för.

Prioriteringar görs med utgångspunkt i sökande organisations behov och åtgärdernas förväntade resultat. Utgångspunkt för bedömningen är bidragets syfte: dvs. att motverka att organisationens verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.

Direktören för SST eller den direktören delegerar till fattar beslut om bidrag.

Beslutet kan inte överklagas.

7. Vad händer om bidrag blir beviljat?

SST betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. Inför utbetalning kontrolleras att sökande organisation inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, kan det betalas ut vid två tillfällen.

8. Vilka villkor gäller för beviljade bidrag?

Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor SST beslutar, och redovisas i enlighet med SST:s anvisningar. Om de medel som utbetalats inte används enligt villkoren, ska pengarna utan särskild anmaning återbetalas till SST. En konsekvens av att inte uppfylla villkor för bidraget är att sökande kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av bidraget.

8.1 Grunder för återbetalning av bidrag

SST kan besluta att beviljat bidrag ska återbetalas, helt eller delvis, om:

 • bidraget har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
 • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
 • bidragsmottagaren inte lämnar redovisning för hur bidraget använts, i enlighet med de villkor SST fastställt,
 • bidragsmottagaren under minst fyra år från det att bidraget betalats ut inte använder de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser, för de ändamål och i enlighet med de villkor som beslutades när bidraget beviljades,
 • bidragsmottagaren under åtgärdernas ekonomiska livslängd överlåter den eller de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som beslutades när bidraget beviljades,
 • ett åtagande från en ägare av den byggnad, lokal eller annan anläggning som bidraget avser att under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av byggnaderna, lokalerna eller anläggningarna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört inte följs, eller
 • andra villkor i beslutet inte har följts.

8.2 Hur går redovisningen till?

Den som får stöd ska lämna in en redovisning via SST:s onlinetjänst senast det datum som anges i beslutet.

Bidragsmottagaren ska, om möjligt, redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska om den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorns yttrande över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av SST lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

Dessa riktlinjer finns även som PDF Pdf, 205.9 kB.

Frågor om bidraget besvaras på sakerhetsbidrag@myndighetensst.se