VERKSAMHETSBIDRAG

En mindre del av det statliga stödet till trossamfund utgår som verksamhetsbidrag. Med detta menas verksamheter som trossamfund bedriver och som är av sådan art att staten kan vara intresserad av att sätta in särskilda stödåtgärder. Inom ramen för detta finns idag två typer av bidrag: bidraget för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.

Bidraget för teologisk utbildning

Bidraget fördelas till konfessionella utbildningsinstitutioner. Syftet med detta bidrag är att stödja personer som förebereder sig för tjänst inom trossamfunden och som inte får annat statligt stöd t.ex. som högskola. Beslut om bidrag bereds enligt myndighetens tillämpningsföreskrifter och anvisningar för bidraget i en beredningsgrupp med representanter från de bidragsberättigade skolorna. Myndigheten beslutar sedan om bidrag och institutionerna lämnar årliga redovisningar.

De utbildningsinstitutioner som får ta emot detta stöd är idag:

  • Johannelunds teologiska högskola
  • Prästseminariet i Stockholms katolska stift.
  • Teologiska Högskolan, Stockholm
  • Örebro missionsskola.

Bidraget för andlig vård inom sjukvården

Bidraget fördelas till församlingar inom de statsbidragsberättigade trossamfunden. Syftet med detta bidrag är att möjliggöra anställningar av religiösa funktionärer inom den andliga vården inom sjukvården. En stor del av detta bidrag ges som stöd för att bekosta tjänster för präster, pastorer och diakoner inom Sjukhuskyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilket är namnet på kyrkornas gemensamma arbete inom sjukvården. Det finns idag också avlönade personer inom de islamiska trossamfunden och inom Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS).

Läs mer:

Närmare bestämmelser om bidraget för teologisk utbildning samt för bidrag för andlig vård inom sjukvården finns i myndighetens föreskrifter om statsbidrag till trossamfund. Länk till annan webbplats.