RELIGIONSFRIHET

Kärnan i allt myndigheten för stöd till trossamfund gör kan sammanfattas med orden: att stärka och främja religionsfrihet i Sverige. Konkret gör vi det genom att skapa förut-sättningar, ge kunskap, öka kompetens, skapa dialog, våga synliggöra, stärka närvaron och vara långsiktiga.

Grunderna för religionsfriheten och statens ansvar

I Sveriges grundlag, Regeringsformen, beskrivs det offentligas ansvar för religionsfrihet – och särskilt minoriteternas skydd – redan i den andra paragrafen:

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. (Regeringsformen 1:2, 2 stycket)

Lite längre ned i samma grundlag och dess andra kapitel beskrivs religionsfriheten:

”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad [...] religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” (Regeringsformen 2:1, 5 stycket)

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, vilken genom Sveriges medlemskap i EU också är en del av svensk lag, definieras religionsfriheten så här:

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. (EKMR artikel 9:1)

Är du intresserad av att veta
mer om vad religionsfriheten innebär?