Frågor och svar om bidrag för säkerhetshöjande åtgärder

SST har beslutat om Riktlinjer för säkerhetshöjande åtgärder. Ta del av dem innan ni påbörjar arbetet med ansökan här: Riktlinjer för säkerhetsbidraget.

Här på sidan publiceras svar på de vanligaste frågor vi fått. Vi uppdaterar sidan löpande med de frågor som inkommer.

Om ni har en fråga som ni inte hittar svaret på, skriv till sakerhetsbidrag@myndighetensst.se


Om e-tjänst och ansökningsformulär

Jag är behörig företrädare för en organisation, och en uppgiftslämnare har fyllt i ansökan men jag kommer inte åt ansökan och kan alltså inte signera. Vad är det för fel?
Som framgår under E-tjänst och Registrera organisation behöver den behöriga företrädaren vara registrerad som användare redan när organisationsregistreringen görs. Om den behöriga företrädaren registrerar sig senare kommer problemet att uppstå. Mejla ärendenummer för
1. Registrering av organisation
2. Säkerhetsbidragsansökan
3. Registrering av användare
till sakerhetsbidrag@myndighetensst.se så försöker vi lösa problemet.

Jag har registrerat organisation och fått bekräftelse på att registreringen är godkänd, men när jag öppnar ansökningsformuläret kommer jag inte vidare?
Kontrollera att e-post-adressen skrivits in korrekt och identiskt i formuläret för Registrera användare respektive Registrera organisation. Det räcker med att det är en stor bokstav (versal) där det ska vara liten bokstav (gemen) för att systemet inte ska känna igen adressen. Kontrollera alltså att exakt samma adress uppgivits i tjänsten Registrera organisation och Registrera användare.

Vi vill söka för säkerhetshöjande åtgärder i flera olika fastigheter. Kan vi söka för samtliga i samma ansökan?
Ja, det går utmärkt. Det finns ingen begränsning i formuläret för hur många fastigheter som kan läggas till.

Vi har bekräftat medlemskap för en av våra församlingar i e-tjänsten. Kommer vi at behöva bekräfta igen när de lämnar ansökan om säkerhetsbidrag?
Nej, men medlemsförsamlingen/föreningen behöver intyga att de är del av statsbidragsberättigat trossamfund när de ansöker om bidrag.

Kan vi mejla in ansökan i stället för att fylla i formuläret i e-tjänsten?
Nej. SST kommer från och med 2024 att använda e-tjänsten för samtliga bidragsansökningar och redovisningar.


Allmänna frågor om bidrag

I Riktlinjerna står det bara att ”bidrag beviljas inte…”osv. Inte att man inte kan söka för saker. Varför skriver ni så?
Det är för att det står så i statsbidragsförordningen. Söka kan man alltid göra, men regleringen säger att vi inte får bevilja.

Vi behöver verkligen höja vår säkerhet men vet inte hur vi ska börja. Vi har tittat på frågorna men tror inte att vi klarar att fylla i ansökan. Vad kan vi göra?
Ett sätt är att ta del av en kostnadsfri onlineutbildning som SST erbjuder. Den hittar ni via länken:

Grundläggande utbildning i säkerhet - Overview (minakurser.se) Länk till annan webbplats.


Frågor om organisation

Vad räknas som "kommunal stiftelse"? Är en stiftelse som bildats av ideell förening tillsammans med kommun/landsting kommunal?
Om en stiftelse kontrolleras av stat eller kommun (och/eller landsting) till mer än 50 procent betraktas den som statlig/kommunal och kan därför inte beviljas bidrag. En stiftelse anses kontrolleras av stat/kommun om offentlig/a aktör/-er har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av stiftelsens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.

Kan vår ideella idrottsförening söka bidraget?
Det som gäller för ideella föreningar är att de i sin verksamhet ska bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin, vara självständiga, sakna vinstsyfte och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. De ska vara demokratiskt uppbyggda och bedriva verksamhet i Sverige. Ytterligare förutsättning är att organisationens verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet.

Vi har flera församlingar som tillsammans vill gå in med en gemensam ansökan för gemensamma insatser i att skydda våra församlingar under pågående aktiviteter. Går det?
Ja, det går att samordna insatser, under förutsättning att en organisation står som ansvarig för ansökan och redovisning. Den organisation som är SST:s part får inte vidareförmedla bidrag.

Om bidragssummor

Hur mycket pengar fördelas i säkerhetsbidrag 2024?
SST har 65 600 000 kronor att fördela till säkerhetshöjande åtgärder 2024.

Hur mycket fördelas nu i vår och hur mycket i höst
Vi vet att många organisationer som har behov av säkerhetshöjande åtgärder inte känt till att bidraget finns, och inte hinner inkomma med ansökningar till den första ansökningsomgången. Vi har därför som målsättning att kunna fördela minst hälften av anslaget till de som söker hösten 2024.

När Kammarkollegiet hade hand om bidraget kunde organisationen beviljas max 700 000 kronor per ansökningsomgång.
Är det så fortfarande?
Finns det ett maxtak för hur mycket man kan söka per ansökningsomgång?

Nej, vi har inte satt någon begränsning. Målsättningen är att organisationer ska inkomma med endast en ansökan per år.

Om sekretess

Hur skyddas den information som lämnas i ansökan om de som hotar oss begär ut den?

Ansökningar om bidrag som kommer in till SST är s.k. allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Om någon begär att få del av uppgifter i en ansökan om säkerhetsbidrag kommer SST därför att göra en bedömning av om uppgifterna omfattas av sekretess och därför inte kan lämnas ut. Myndighetens beslut att inte lämna ut en uppgift i en allmän handling kan överklagas till domstol.

När det gäller uppgifter som kan bidra till uppgifter om säkerhets eller bevakningsåtgärder som avser bl.a. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier gäller sekretess om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs (18 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen). Det råder alltså inte någon absolut sekretess för de uppgifter som lämnas i en ansökan om säkerhetsbidrag, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall om en uppgift i en ansökan är offentlig (och därför ska lämnas ut till den som begär det) eller om den omfattas av sekretess.

Om vad bidrag kan beviljas till

Måste personell bevakning utföras av auktoriserat bevakningsbolag?
Om personell bevakning sker via ett auktoriserat bevakningsbolag utgår vi från att det är fråga om en säkerhetshöjande åtgärd som kan ge rätt till bidrag. Det är dock inte ett krav enligt statsbidragsförordningen att bevakning ska utföras av auktoriserat bevakningsbolag. Om ansökan avser personell bevakning av ett icke auktoriserat bevakningsbolag krävs därför ett underlag som visar att bevakningen utförs professionellt, av utbildade personer, och att kostnaderna kan beräknas och redovisas på ett tydligt sätt för att vi ska kunna bedöma åtgärden som säkerhetshöjande. Det kan även bli aktuellt med uppföljning på plats.

Kan vi söka bidrag för åtgärder som vi påbörjat?
Ja, men bidrag kommer endast beviljas för sådana åtgärder som påbörjats under det innevarande bidragsåret. Bidrag kommer inte beviljas retroaktivt för åtgärder som påbörjats tidigare än under det innevarande bidragsåret. Ni behöver kunna styrka detta i ansökan, genom att bifoga offerter.

Det står att man kan få projektbidrag eller verksamhetsbidrag. Vad är det för skillnad?
Vi har valt att inte i ansökan begära att sökande ska definiera vilken typ av bidrag hen söker, utan endast ange för vilka åtgärder som bidrag söks. Notera att bidrag i samma formulär kan sökas såväl för enstaka insatser som för pågående verksamhet. Vi ser gärna att sökande beskriver hela årets behov i samma ansökan.

Kan vi söka bidrag för undervisningsmaterial och utbildningsinsatser?
SST arbetar på en rad olika sätt för att höja säkerhet och krisberedskap, för trossamfund och från och med 2024 även för övriga civilsamhället. Att fördela bidrag till säkerhetshöjande åtgärder är ett sätt, men det behövs också andra åtgärder där SST har en aktiv roll och utbildningsinsatser är en viktig del. I dagsläget bedömer vi att utbildningsinsatser inte kommer att vara prioriterat inom bidragsgivningen.

Vi behöver bättre brandskydd. Kan vi söka för det?
Nej, grundläggande brandskydd ingår inte i vad det säkerhetshöjande bidraget kan beviljas för.

Om vad som krävs för att kunna få bidrag

Vår församling har inget bank- eller postgiro. Måste vi ha det för att söka säkerhetsbidrag?
Ja. För att kunna beviljas bidrag måste organisationen ha post- eller bankgiro.