Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

SFS nr: 2018:1533
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-08-30
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Länk till annan webbplats.
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Myndigheten för stöd till trossamfund prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2023:605).

Ändamål med statsbidraget

3 § Statsbidraget ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.

Formerna för statsbidraget

3 a § Statsbidrag lämnas i form av projektbidrag eller verksamhetsbidrag. Förordning (2023:605).

Vad statsbidrag får lämnas för

4 § Projektbidrag och verksamhetsbidrag får lämnas för säkerhetshöjande åtgärder i form av

1. skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar där organisationen bedriver verksamhet, och

2. personella resurser eller tekniska lösningar för bevakning av sådana byggnader, lokaler och andra anläggningar som avses i 1. Förordning (2023:605).

4 a § Verksamhetsbidrag får även lämnas för andra säkerhetshöjande åtgärder än sådana som anges i 4 §. Förordning (2023:605).

Förutsättningar för statsbidrag

5 § Statsbidrag får lämnas till sådana trossamfund, samverkansorgan och församlingar som framgår av 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

6 § Statsbidrag får också lämnas till organisationer som i sin verksamhet bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin och som

1. är självständiga,
2. saknar vinstsyfte,
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
4. är demokratiskt uppbyggda, och
5. bedriver verksamhet i Sverige.

En förutsättning för statsbidrag enligt första stycket är att organisationens verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med

1. hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller
2. organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet. Förordning (2023:605).

7 § Kravet i 6 § första stycket 4 på demokratisk uppbyggnad gäller inte för registrerade trossamfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund eller för stiftelser.

8 § Statsbidrag enligt 6 § får inte lämnas till stiftelser som är statliga eller kommunala, eller som kontrolleras av ett företag eller har som ändamål att främja en enskild familj eller släkt.

8 a § Statsbidrag får inte lämnas för en åtgärd för vilken det har beviljats ett annat offentligt stöd. Förordning (2023:605).

9 § Statsbidrag får inte betalas ut till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

10 § Statsbidrag får lämnas endast om den sökande förbinder sig att
1. under minst fyra år från det att bidraget betalats ut slutligt använda de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som beslutades när bidraget beviljades, och
2. under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåta den eller de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som beslutades när bidraget beviljades eller, om sådan överlåtelse görs, återbetala bidraget proportionellt i förhållande till åtgärdernas återstående livslängd.

11 § Om en ansökan avser åtgärder i byggnader, lokaler eller andra anläggningar som ägs av någon annan än den sökande, får bidrag lämnas endast om ägaren förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av byggnaderna, lokalerna eller anläggningarna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört till den del de finansierats med bidrag.

Ansökan

12 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för stöd till trossamfund. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Förordning (2023:605).

Yttrande av Polismyndigheten

13 § Innan ett beslut om statsbidrag fattas ska Myndigheten för stöd till trossamfund inhämta ett yttrande över ansökan från Polismyndigheten. Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa sin bedömning av behovet av de åtgärder som ansökan avser och lämna de eventuella upplysningar i övrigt som myndigheten bedömer kan ha betydelse vid prövningen av ansökan. Förordning (2023:605).

Beslut och utbetalning

14 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka åtgärder bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 16 §.

15 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle för varje ansökan. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

16 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet till Myndigheten för stöd till trossamfund lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och vad de har använts till. Bidragsmottagaren ska också, om möjligt, redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska om den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorns yttrande över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för stöd till trossamfund lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen. Förordning (2023:605).

17 § Myndigheten för stöd till trossamfund ska senast den 1 april varje år lämna en sammanfattande redogörelse till regeringen för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets resultat i förhållande till dess syfte. Förordning (2023:605).

Återbetalning och återkrav

18 § Den som beviljats statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. bidraget har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 16 §, eller
4. ett åtagande enligt 10 eller 11 § eller andra villkor i beslutet om stöd inte har följts.

19 § Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska Myndigheten för stöd till trossamfund besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Förordning (2023:605).

20 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 19 § inte betalats i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

21 § Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för stöd till trossamfund helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 19 § eller ett krav på ränta enligt 20 §.
Förordning (2023:605).

Bemyndigande

22 § Myndigheten för stöd till trossamfund får meddela ytterligare föreskrifter om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder enligt 4 och 4 a §§.

Myndigheten för stöd till trossamfund får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:605).

Överklagande

23 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2023:605
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Myndigheten för stöd till trossamfund ska efter ikraftträdandet handlägga ansökningar om statsbidrag som har lämnats in till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska överlämna handlingarna till Myndigheten för stöd till trossamfund.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.