KAN VÅRT TROSSAMFUND/FÖRSAMLING

ANSÖKA OM STATSBIDRAG?

För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. 

Vilka krav ställs på ett trossamfund som vill ta emot statsbidrag?

För att bedöma detta tillämpar regeringen framförallt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund och tittar på den sökande organisationens verksamhet, spridning, stabilitet och livskraft. Regeringen bedömer också om organisationen ifråga bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. I Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund förtydligas kriterierna i lagen.

Vart skall ansökan om att få bli statsbidragsberättigade trossamfund?

Ansökan skall ställas till: Kulturdepartementet, 103 33 STOCKHOLM.

Hur många trossamfund tar emot bidrag idag?

Det finns idag (2019) arton statsbidragsberättigade trossamfund. Utöver dessa finns de tre statsbidragsberättigade samverkansorgan: Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) som omfattar arton kyrkor, Islamiska samarbetsrådet (ISR) som omfattar sju islamiska trossamfund och slutligen Sveriges buddhistiska samarbetsråd som omfattar ett tjugotal buddhistiska organisationer. Räknar man samman samtliga nationella trossamfund i dessa olika kategorier är det idag över 60 trossamfund som tar emot bidrag. Under dessa samlas flera tusen lokala församlingar runtom i Sverige.