KUNSKAP

Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Detta innebär att myndigheten följer utvecklingen inom området och tar fram rapporter och svarar på frågor som berör religion och samfundsliv i Sverige.

Ett brett fält

Det religiösa landskapet i Sverige förändras ständigt. Nya trossamfund och religiösa grupperingar etablerar sig och gamla försvinner - eller hittar nya former. Att skapa en korrekt och uppdaterad lägesbild av det mångreligiösa Sverige, och dess dynamik, hör till en av delarna i myndighetens kunskapsuppdrag. Men trossamfundsfältet är mycket bredare än detta. Även frågor som rör civilsamhällets villkor och ekonomi, sociala frågor, hälso- och sjukvård, begravning, integration, social hållbarhet och en lång rad andra frågor finns här. Myndigheten bevakar och berör dessa frågor inom ramen för vårt kunskapsuppdrag.

Bistår regering och riksdag

Myndigheten svarar på frågor och skrivelser från regering och riksdag. Ett antal gånger om året gör myndigheten när regeringen skickar ut en offentlig utredning (eller skrivelse) på remiss. Myndigheten svarar också regelbundet på frågor från andra myndigheter och kommuner.

I allmänhetens tjänst

Utöver frågor från det offentliga så svarar myndigheten på allmänhetens frågor, både från privatpersoner och från organisationer. De kunskapsmaterial myndigheten regelbundet tar fram är tänkt att nå en bredare allmänhet som har ett intresse av detta område - som till exempel lärare, bildningsförbund, media och organisationer inom det civila samhället.

Samverkar med akademin, det offentliga - och civilsamhället

Myndighetens rapporter och material tas fram i samverkan med forskare och experter inom akademin och den offentliga sektorn. Vi samarbetar också på olika sätt med företrädare för trossamfunden i form av hearings och samråd.