Publicerad: 2018-07-07

Vänligen verifiera att du inte är en robot

6 av 10 muslimska församlingar utsatta för angrepp

En ny rapport från Uppsala universitet har undersökt förekomsten av hot och angrepp mot svenska muslimska församlingar. Undersökningen har gjorts i samverkan med Islamiska samarbetsrådet (ISR) och delfinansierats med stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.

Studien Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018 genomfördes under våren av Mattias Gardell vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Studiens övergripande syfte är att producera ett empiriskt kunskapsunderlag om:

  • i vilken utsträckning svenska moskéers och muslimska församlingar är utsatta för angrepp och hot
  • de muslimska församlingarnas krisberedskap och relationer till det omgivande samhället.

Studien baseras på en webbenkät som riktades till 167 muslimska församlingar i Sverige med styrelser, medlemsförteckningar och egna lokaler där fredagsbön regelbundet genomfördes. Enkäten besvarades av representanter för 106 muslimska församlingar, vilket innebar en svarsfrekvens på 64 procent. Ett urval av de resultat som presenteras i rapporten:

  • 59 procent av landets muslimska församlingar har utsatts för någon form av fysiskt angrepp
  • varannan muslimsk församling som utsatts för fysiska angrepp har polisanmält händelsen
  • 67 procent av landets muslimska församlingar har någon gång utsatts för någon form av hot.
  • 81 procent upplevt att det finns en hotbild mot landets moskéer
  • mer än var fjärde muslimsk församling har inte kunnat teckna en försäkring för sin bönelokal
  • ungefär hälften av alla muslimska församlingar har problem med trängsel i bönelokalen, särskilt under fredagsbön, ramadan och högtider
  • åtta av tio muslimska församlingar har regelbunden samverkan med aktörer i det omgivande civilsamhället.
  • 94 procent av Sveriges muslimska församlingar har ”goda” eller ”mycket goda” relationer med sina grannar i den omedelbara omgivningen

Rapporten finns att ladda ned på följande länk: Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018 Länk till annan webbplats.(2,2 MB)