Publicerad: 2018-02-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Kommentar med anledning
av projektet islamofobi.se

Myndigheten för stöd till trossamfund ser med stor oro på utvecklingen för religionsfriheten i Sverige de senaste åren och i synnerhet situationen för landets religiösa minoriteter. Det offentliga har förbundit sig att främja deras rätt att behålla och utveckla det egna kultur- och samfundslivet, något som stadgas redan de inledande paragraferna grundlagen. Utmaningen i dag är att de religiösa minoriteterna inte bara ska kunna läsa detta på papper utan också ska få uppleva detta i utövandet av sin religionsfrihet – och i sin vardag.

En av de mest utsatta grupperna, vid sidan om den judiska, är Sveriges muslimska minoriteter. Under förra året utsattes flera moskéer för fysiska angrepp – varav två eldhärjades svårt. Församlingar utsattes för grova hot och skadegörelse. Utöver detta drabbas företrädare för muslimska organisationer – eller bara personer som på olika sätt associeras med islam – återkommande för fysiska attacker, hat och hot.

Myndigheten för stöd till trossamfund har i flera år bevakat rasismen mot muslimer och det uppdrag myndigheten fick från regeringen 2017 är en fortsättning på det arbetet. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om vilka medborgerliga rättigheter som finns i Sverige gällande religionsfrihet och vikten av att anmäla övergrepp, hat och hot till de rättsvårdande myndigheterna. I detta uppdrag har myndigheten valt att ge uppdraget till studieförbundet Ibn Rushd. Inom ramen för detta uppdrag är också flera andra aktörer inkopplade (Polisen, Forum för levande historia och DO) för samråd och dialog.

Myndigheten konstaterar att det statsbidragsberättigade studieförbundet Ibn Rushd är en lämplig samverkanspart i detta projekt av flera anledningar. För det första är det en folkbildande organisation med bred förankring i muslimska församlingar, organisationer och grupper runtom i Sverige. Ibn Rushd har inte bara flera års vana av att erbjuda studiecirkelverksamhet, konferenser och föreläsningar. De har också erfarenhet av att driva olika projekt med syfte att fördjupa kunskapen om mänskliga rättigheter och demokrati. Den organisation som har statens uppdrag att utvärdera och följa upp statsbidraget till folkbildning, Folkbildningsrådet, har under de år som Ibn Rushd varit verksamt inte haft anledning att ifrågasätta organisationen.

Avslutningsvis kan det nämnas att myndigheten kommer att arbeta på flera fronter för att stötta de muslimska minoriteternas rätt att leva och verka på lika villkor som andra grupper i Sverige. Utöver att stötta satsningen islamofobi.se så kommer myndigheten att stödja en undersökning av säkerhetssituationen i svenska muslimska församlingar som initierats av de sju muslimska trossamfunden inom Islamiska samarbetsrådet (ISR).