150107

Samverkansmöte med anledning av angrepp mot religiösa samlingslokaler

Med anledning av angrepp riktade mot religiösa samlingslokaler i Eskilstuna,
Eslöv och Uppsala under jul och nyårshelgen 2014, har Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) idag den 7 januari, genomfört ett
samverkansmöte i syfte att skapa en gemensam lägesbild samt ge möjlighet för
kallade deltagare att informera om planerade aktiviteter.


I mötet deltog MSB, Polisen, Säkerhetspolisen, Islamiska Samarbetsrådets riksorganisationer, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och MSB:s samrådsgrupp för trossamfunden. Följande trossamfund var representerade på mötet: Svenska kyrkan, Bosniakiska-Islamiska samfundet (BIS), Förenade Islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS), Svenska Islamiska församlingarna (SIF), Sveriges Muslimska förbund (SMF), Equmeniakyrkan, Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, samt Judiska församlingen i Stockholm.

MSB:s generaldirektör ledde mötet och alla deltagare fick möjlighet att bidra med sin lägesrapport och komma med synpunkter och frågor. SST:s generalsekreterare informerade om en nationell satsning på säkerhetshöjande åtgärder som uppdragits till SST. Vikten av lokal samverkan mellan myndigheter och trossamfund framhölls och olika förslag på förebyggande åtgärder och kontakter fördes fram.

Kontakt: Stefan Anering
Vendela Dobson

(från MSB:s hemsida länk Länk till annan webbplats.)