Särskilda regler för organisationbidrag

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (Beslutade 2017-07-03)

1. Ändamål och principer för organisationsbidrag

 1. Organisationsbidrag kan fördelas för att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Bidraget består av två delar; för lokal respektive central verksamhet. Som lokal verksamhet räknas t.ex. gudstjänster, att ge själavård eller att bedriva undervisning och omsorg i församling. Till central verksamhet får högst 10 % av trossamfundets årliga bidrag fördelas.
 1. Om ett registrerat trossamfund får statlig avgiftshjälp skall statens kostnader för hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till det antal personer som omfattas av hjälpen.

2. Egeninsats

Vid bedömning av storleken på trossamfundets egeninsats får trossamfundet tillgodoräkna sig ekonomiskt stöd i form av

 • kollekter och andra kontanta gåvor,
 • medlemsavgifter,
 • intäkter från försäljning, servering mm i anslutning till församlingens verksamhet.

Anm. Stöd från land utanför EU får inte räknas med i egeninsatsen.

3. Organisationsbidragets fördelningsstruktur

 1. Organisationsbidrag fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag.
 2. Grundbidrag utgår med 70 % av föregående års bidrag till det bidragsberättigade trossamfundet/samverkansorganet under förut-sättning att anslaget ej sänkts. Om egeninsatsen inom trossamfundet och dess församlingar överstiger grundbidraget utgår rörligt bidrag. Bidraget fördelas i proportion till antalet bidragsgrundande personer.
 3. Det totala bidraget (summan av grundbidrag och rörligt bidrag) får ej överstiga egeninsatsen inom trossamfundet och församlingarna.
 4. Krav på återbetalning av statsbidrag från församlingar inom trossamfundet kan regleras vid fördelningen av organisationsbidrag.

4. Redovisning

Trossamfund skall senast 31 augusti inkomma till myndigheten med redovisning över fördelningen av organisationsbidraget till församlingar för pågående år. Myndigheten fastställer därefter bidragsfördelningen inom trossamfundet.

Församlingarnas statistikredovisningshandlingar förvaras hos trossam-fundet.

5. Utbetalning

Beviljat organisationsbidrag utbetalas kvartalsvis.

6. Regler för avtrappning av organisationsbidrag

 1. Trossamfundet skall ha egen livskraft, betjäna minst 3 000 personer i Sverige och bedriva verksamhet på flera platser i landet. Om trossamfundet betjänar färre än 3 000 personer bör det ändå anses ha egen livskraft, om det utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning, samt att man tillsammans med andra trossamfund inom samma trossamfundsfamilj bildar ett organ för samverkan om fördelning av statsbidrag.
  Om antalet bidragsgrundande personer inom ett trossamfund har gått ner under 3000 personer, skall det organisationsbidrag som trossamfundet får, reduceras med en femtedel per år under de följande fem åren. Detta gäller inte för trossamfund som utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund.
 2. Om trossamfundet under denna tid åter varaktigt kommer upp till minst 3000 bidragsgrundande personer skall fullt bidrag åter kunna betalas ut.