Särskilda regler för projektbidrag

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (Beslutade 2018-12-06)Till projektbidrag räknas Lokalbidrag och Bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionshinder (A), Etableringsbidrag (B) och Särskilt utbildningsbidrag (C). 

C. Särskilt utbildningsbidrag

 1. Bidragsmottagare
  - 1. Bidrag kan sökas för utbildning och fortbildning av funktionärer i bidragsberättigade trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.

 2.  Ändamål och principer för särskilt utbildningsbidrag
  - 1. Bidragsgrundande kostnader är t ex kursavgifter och vissa rese-kostnader för den studerande.
  - 2. Bidrag kan sökas för utbildning av t ex präster, diakoner, imamer, rabbiner eller annan funktionär. Bidraget förutsätter tjänst i Sverige efter utbildningen.
  - 3. Utbildningen skall vara i nivå med motsvarande utbildning vid de teologiska högskolorna/seminarierna som ges i Sverige.
  - 4. Bidrag utgår för att täcka del av kostnaderna för utbildningen. Trossamfundet och/eller ifrågavarande student förutsätts bekosta en del av utbildningen.
  - 5. Bidraget medges ej för kostnader som normalt betalas av den studerande själv, t ex kostnader för litteratur och uppehälle.
  - 6. Bidraget får ej användas för att täcka inkomstbortfall.
  - 7. Särskilt utbildningsbidrag kan även beviljas genom att myndigheten anordnar utbildningar enligt särskilda regler för funktionärer med administrativa eller organisatoriska uppgifter inom trossamfund/församling.

 3. Ansökan
  - 1. Ansökan om särskilt utbildningsbidrag med uppgifter om studenten och den planerade utbildningen ska avse ett läsår och inges av trossamfund till myndigheten på fastställd blankett.
  - 2.
  Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 31 mars inför kommande läsår. Ansökan inges av trossamfundet eller församling inom trossamfundet. Myndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta om ytterligare ansökningsomgångar.
  - 3. Om ansökan avser studier som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje år.
  - 4 .Verifikation, som bestyrker att sökande antagits vid den aktuella utbildningsinstitutionen, skall inges så snart sökande erhållit antagningsbesked.
  - 5. Bidrag kan ej beviljas för kurs som endast hålls på distans.

 4. Ärendeberedning
  - 1. För beredning av utser myndigheten vid behov en samråds-grupp.
  - 2. Myndigheten ansökningar upprättar med ledning av ansök-ningar ett förslag till fördelning av utbildningsbidraget.

 5. Beslut
  - 1. Rådet beslutar om fördelningen av särskilt utbildnings-bidrag.
  - 2. idraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. Myndigheten kan besluta om förlängning av förfogandetiden.

 6. Utbetalning
  - 1. Rekvisition av bidraget görs på blankett som myndigheten tillhandahåller.
  - 2. Beviljat bidrag utbetalas till det trossamfund eller den församling som ansökt om bidraget. 

 7. Redovisning
  - 1. Slutredovisning av bidraget skall lämnas till myndigheten senast tre månader efter avslutade studier på särskild blankett.
  - 2. En skriftlig rapport med redogörelse om hur studierna genomförts och vilka resultat som uppnåtts skall avlämnas senast tre månader efter studiernas slut.