Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund

(Beslutade 2018-12-06)

Ladda ned häftet Pdf, 848.1 kB, öppnas i nytt fönster. "Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter" med texterna, eller beställ Öppnas i nytt fönster..

Allmänna regler

Följande allmänna regler gäller för alla bidrag som fördelas av Myndigheten för stöd till trossamfund. Dessutom tillämpas särskilda regler för respektive bidrag.

1. Lagar och förordningar.

Statens stöd till trossamfund regleras i

 1. Lag om trossamfund (SFS 1998:1593)
 2. Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932)
 3. Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974 med ändring t.o.m. 2018:1534)
 4. Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund, utfärdad 2017-02-16

2. Mål och former för statens stöd

 1. Målet för statens stöd är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
 2. Stöd till trossamfund kan lämnas som statsbidrag, samt som statlig avgiftshjälp, och då endast till registrerat trossamfund.

3. Bidragsberättigade trossamfund

 1. Bidragsberättigade är trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom de trossamfund/samverkansorgan som av regeringen beslutats vara berättigade till statsbidrag enligt förordningen (SFS 1999:974, § 3) om statsbidrag till trossamfund.

4. Krav på bidragsmottagande trossamfund/församling

 1. Trossamfundet/Församlingen skall bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.
 2. Trossamfundet skall vara stabilt samt ha bedrivit verksamhet i minst fem år i Sverige.
 3. Trossamfundet/Församlingen skall vara organiserat som registrerat trossamfund eller registrerad ideell förening med eget ledningsorgan i Sverige. Vidare bör trossamfundets organisatoriska struktur vara fast och tydlig.
 4. Trossamfundet skall ha egen livskraft, betjäna minst 3 000 personer i Sverige och bedriva verksamhet på flera platser i landet. Om trossamfundet betjänar färre än 3 000 personer bör det ändå anses ha egen livskraft, om det utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning, samt att man tillsammans med andra trossamfund inom samma trossamfundsfamilj bildar ett organ för samverkan om fördelning av statsbidrag.
 5. Verksamheten skall i huvudsak finansieras av församlings-medlemmar som är bosatta i Sverige.
 6. Trossamfundet/Församlingen skall disponera (äga eller hyra) lokaler för sin verksamhet. Beviljat bidrag skall betalas ut till den församling vars verksamhet stödet avser och ska redovisas i dess bokslut.

5. Medlemmar och av trossamfundet betjänade personer

För att en person skall anses betjänad av trossamfundet och kunna redovisas som bidragsgrundande person krävs att personen

 • är medlem i församling inom trossamfundet och är upptagen i register vilket fortlöpande förs av trossamfundet/församlingen enligt myndighetens anvisningar eller är registrerad, regelbunden, deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet/ församlingen.

6. Bidragsformer

Statligt stöd till trossamfund kan utgå i form av

 1. organisationsbidrag Öppnas i nytt fönster.
 2. verksamhetsbidrag Öppnas i nytt fönster.
 3. projektbidrag Öppnas i nytt fönster.

7. Kontroll

Myndigheten har rätt att:

 1. när som helst kontrollera att erhållet bidrag används för det ändamål det beviljats för och/eller begära in kompletterande uppgifter.
 2. besluta att ett beviljat bidrag inte betalas ut, om tveksamhet råder beträffande lämnade uppgifter eller om uppgifter ej lämnats in.
 3. göra stickprovsundersökning av adekvat antal årsredovisningar
 4. besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka
 • om det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
 • om det inte används för det ändamål det beviljats för, eller
 • om trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som myndigheten begärt.

8. Överklagande

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag enligt 6-8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte betala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket i Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 2017:103) får dock inte överklagas.

9. Redovisning

Ett trossamfund, församling eller utbildningsinstitution som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som myndigheten begär. Om materialet inte är skrivet på svenska ska bestyrkta kopior av materialet på originalspråket åtföljas av till svenska översatt text vad gäller alla beslutspunkter, styrelsesammansättning, revisorer och andra funktionsposter.

10. Statistik

 1. Trossamfund som ansöker om bidrag skall senast 30 april inkomma till myndigheten med statistiska uppgifter avseende det senaste verksamhetsåret. Försent inkommen uppgift kan i undantagsfall, efter prövning, beaktas. De statistiska uppgifterna skall främst omfatta antalet medlemmar och övriga bidragsgrundande personer enligt punkt 5 i Allmänna regler.
 2. Medlemmar och övriga bidragsgrundande personer skall, för att få räknas med i statistik som redovisas till myndigheten, vara folkbokförda i Sverige.
 3. Blankett för redovisning av statistik tillhandahålls av myndigheten.
 4. Trossamfundet granskar de lokala församlingarnas uppgifter och ansvarar för riktigheten i de uppgifter som lämnas till myndigheten.
 5. Efter granskning och bearbetning fastställs av myndigheten, senast i november, antal bidragsgrundande personer.
 6. Myndigheten har rätt att få del av trossamfundens underlag för dess statistik