Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Regelverk
(Lagar, förordningar och författningar)

Alla beslut som Myndigheten för stöd till trossamfund fattar – har sin grund lag och andra författningar (förordningar och föreskrifter). Nedan har vi samlat de viktigaste av dessa dokument.

Föreskrifter om statsbidrag till trossamfund

Regler för alla bidrag som fördelas av Myndigheten för stöd till trossamfund. Särskilda regler tillämpas för respektive bidrag. Myndigheten för stöd till trossamfund har antagit nya föreskrifter om stöd till trossamfund. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024, men under en period gäller så kallade övergångsbestämmelser som innebär att fördelningen av bidrag för år 2024 ska ske enligt myndighetens tidigare föreskrifter. Ansökningar om bidrag inför 2025 ska göras enligt de nya föreskrifterna.

Lag (1998:1593) om trossamfund

Allmänna bestämmelser om den juridiska formen registrerat trossamfund.

Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

Övergripande bestämmelser om statens stöd till trossamfunden.

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Lag rörande uppbördshjälp/avgiftshjälp till trossamfund.

Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Preciserade föreskrifter om sådant statsbidrag som avses i lag (1999:932)

Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund

Uppdragsbeskrivning för Myndigheten för stöd till trossamfund.

Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

Förordning innehållande bestämmelser för bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Myndigheten instrueras i detalj, utöver de övergripande uppgifterna som anges i Förordning (2017:104) med instruktion för SST, genom regleringsbrev och särskilda uppdrag.