REMISSVAR ARKIV

Remissvar 2017

Yttrande över promemorian: Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser. Fi 2016/04212/S1

Yttrande över lagrådsremissen ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” Ju2016/08546/L7

Yttrande över slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84). Fi 2016/04295/KO

Yttrande över betänkandet ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar” (SOU 2016:92) Ku2017/00232/D

Yttrande över betänkandet: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Ju2017/05005/L6

Yttrande gällande vigselrätt för Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige. Dnr 16.2.1-02606-2017

Remissvar 2016

Ärende från Kulturdepartemenet

Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation – om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund Ku 2015/02717/D

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”

Ju2016/01307/L7

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet av 2014 års demokratiutredning: Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Ku2016/00088/D

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över slutbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (SOU 2016:11) Ju2016/01712/L2

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över betänkandet av utredningen för ett stärkt civilsamhälle - Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Ku2016/00504/D

Ärende från Socialdepartementet

Yttrande över Betänkande av barnrättighetsutredningen – ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19) S2016/01918/FST

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM) angående att bli statsbidragsberättigat trossamfund Ku2016/01208/D

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Islamiska shiasamfunden(ISS) om hjälp med avgifter

Ku2016/01402/D

Ärende från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande över promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga A2016/01307/I

Ärende från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande över departementspromemoria ”Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Ärende från Malmö stad

Översyn av dialogforums organisationsform STK-2015-12

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Serbisk ortodoxa Kyrkoförsamlingen St. Kyrillo & Methodius i Malmö om hjälp med avgifter Ku2016/01716/D

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över Delbetänkandet Ny paketreselag (SOU 2016:56) Ju2016/06139/L2

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Ku2016/01696/DISK

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Världsmissionsrörelsen om att få bli statsbidragsberättigat trossamfund

Ku2016/02184/D

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från trossamfundet Frihetskyrkan angående att bli statsbidragsberättigat trossamfund Ku2016/02357/D