REMISSER

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda  myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

 

Myndighetens remissvar 2019Ärende från Finansdepartementet

Promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet, Fi2019/00123/S1

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Ärende från Socialdepartementet

Yttrande En arvsfond i takt med tiden - "En översyn av regelverket.....", SOU 2018:70

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Ärende från Justitiedepartementet

Utkast till lagrådsremiss ang Förlängning av lagen om tillfällig begränsning av att få uppehållstillstånd....., Ju2019/005009/1.7

Bakgrundlänk till annan webbplats

YttrandePDF

 

 Myndighetens remissvar 2018 

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande gällande ansökan från Islamic Centers församling om att få bli statsbidragsberättigat. Ku2017/02640/D

YttrandePDF

Yttrande 2PDF

Yttrande 3PDF

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över promemorian ”En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället” (Ds 2018:4), Ku2018/00365/DISK


Promemorialänk till annan webbplats

Yttrande

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18), Ku2018/00653/D


Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF (350 kB).

Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande över ”Långsiktigt stöd till det civila samhället” Ds 2018:13, Ku2018/01074/D

Remiss länk till annan webbplatsYttrandePDF

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet: ”Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism” (SOU 2018:65), Ju2018/04064/L4

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Remissvar arkiv

Tidigare remissvar från myndigheten finns samlade här.