Publicerad: 2022-12-01

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Diskriminering och religion i fokus

Negativa föreställningar om religion påverkar livsvillkor och är ett hinder för människors lika rättigheter rapporterar DO

Under 2022 har DO arbetat med ett regeringsuppdrag att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Kunskapen bygger på anmälningar till DO, rättsfall och svensk forskning samt dialogmöten med över 50 organisationer och trossamfund.

I slutredovisningen till uppdraget konstaterar DO att diskrimineringen drabbar enskilda från olika religiös bakgrund och att det förekommer inom alla samhällsområden. Särskilt utsatta är människor med tydlig religiös identitet. Utsattheten kan komma till uttryck i skolan, eller genom bortgallrande av arbetssökande i rekrytering såväl som i kontakten med sjukvården.

Underlaget visar också att det finns kunskapsluckor och behov av ytterligare arbete och kunskap för att komma till rätta med diskrimineringen. Bland annat så nämns i slutsatserna SST:s hemställan till regeringen om tillsättande av en utredning om den andliga vården inom sjukvården, kriminalvården och Försvarsmakten som ytterligare en fråga om likabehandling och statens religiösa neutralitet som bör undersökas.

DO:s slutredovisning kan läsas på myndighetens hemsida Länk till annan webbplats.