Publicerad: 2021-03-24

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny rapport om samfund och grundläggande värderingar

Myndigheten har under 2020 haft i uppdrag att, utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

De övergripande resultaten visar att trossamfunden aktivt arbetar med frågor som rör samhällets grundläggande värderingar med stort engagemang och utifrån många olika dimensioner. Några punkter som kan nämnas är exempelvis:

  • trossamfundens roll som demokratiskolor med interndemokratiska strukturer som håller det demokratiska samtalet levande;
  • ett engagemang för att upprätthålla alla människors lika värde, vilket exempelvis tar sig uttryck i ett omfattande socialt engagemang för utsatta grupper;
  • trossamfundens arbete för att implementera Barnkonventionen i sina verksamheter.

samhällets grundläggande värderingar och trossamfunden (2021)

Ladda ned PDF (900 KB)

Rapporten Samhällets grundläggande värderingar och trossamfunden bygger till stor del på information som inhämtats från en enkät som besvarats av de statsbidrags-berättigade trossamfunden 2020 samt på dokument och årshandlingar från dessa organisationer. Myndigheten har också genomfört ett femtontal intervjuer med företrädare för lokala församlingar tillhörande dessa trossamfund. Rapporten är författad av Jana Jakob som är projektledare på SST.

Inte desto mindre finns det, i vissa trossamfund mer än i andra, ett behov av utbildningsinsatser för att stärka trossamfunden i frågor som rör samhällets grundläggande värderingar, demokrati, mänskliga rättigheter, religionsfrihet samt föreningsteknik och föreningsjuridik. Dessutom framkommer ett behov av ökade kontaktytor, dialoger och samverkan mellan det allmänna och trossamfunden, vilket i sin tur skulle stärka det demokratiska samhället. Ur en demokratisynpunkt är det därutöver särskilt angeläget att stat och myndigheter erbjuder det skydd som är nödvändigt och aktivt arbetar förebyggande mot hot och attacker som riktas mot religionsutövning.

För frågor om rapporten vänligen kontakta jana.jakob@myndighetensst.se