2016-09-20

Ur Budgetpropositionen 2016/17:1 som presenterades idag vad gäller trossamfunden och SST. 

Mål för utgiftsområdet

Trossamfund (sid 17)
Riksdagen har antagit mål för statens bidrag till trossamfund (prop. 1998/99:124, bet 1999/2000:KUS, rskr. 1999/2000:45). Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Hela textenPDF