160117

NYHETER gällande ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder


Vid SST:s nämndsammanträde den 16 februari 2016 beslöts följande tillägg och ändringar vad gäller tillämpningsföreskrifterna för bidrag till säkerhetshöjande åtgärder.
(Hela dokumentet finns att ladda ned här Pdf, 510.9 kB.)


Vidare beslöts att vid ett tillfälle ge möjlighet att söka bidrag för viss begränsad insatts från säkerhetpersonal. För det sistnämnda finns ett separat regelverk.

Sammandrag

  1. Första gången en församling söker om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder är från och med ansökningstillfället i mars 2016 maxbeloppet att söka 400 000 kr. Om en församling tidigarer fått bidrag beviljat kan ansökan om max 200 000 kr göras.
    Om ansökan innehåller flera åtgärder, vilka ska rymmas inom det ansökta bidraget, ska ni rangordna de olika delarna eller åtgärderna med första prioritering, andra prioritering o.s.v.

  2. Nämnden vill förtydliga att enligt § 21 i Förordning om statsbidrag till trossamfund, så kan ett beslut om bidrag av den här typen inte överklagas.

  3. Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder för lokaler undantas regeln enligt punkt 8:2 vad gäller särskilda regler för lokalbidrag. Detta betyder att till skillnad från de andra typerna av lokalbidrag blir en församling som lämnar sina lokaler tidigare än 10 år från beslutsdatumet återbetalningsskyldiga i proportion till antal år sedan beslutet. Läs mer om detta i tillämpningsföreskrifterna.

  4. Av beviljat bidrag utbetalas 80 % efter att SST:s nämnd beslutat om stöd. Detta innebär att när ett bidrag beviljas kommer 80% av beloppet att betalas ut i anslutning till att beslutsmeddelandet går ut till församlingen. Man behöver alltså inte ligga ute med kostnaden tills 80% är färdigt, som för de andra lokalbidragen.

  5. Slutrekvisition ska göras inom ett år från beslutsdatumet. Vid slutrekvisition ska ekonomisk redovisning ges in på SST:s blankett. Efter att redovisningen är godkänd betalar SST ut de resterande pengarna. Församlingen ska vid slutredovisningen styrka att bidraget använts till det som nämnden angav i beslutet.