150204

Trossamfundens sociala insatser

En preliminär undersökning gjord av prof Anders Bäckström och teol dr Ulrika Svalfors på uppdrag av regeringskansliet. Ladda ned rapporten PDF Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Förord

Intresset för religion har ökat bland regeringar och forskningsråd i Europa. Sverige är inget undantag. Det beror bl.a. på religionens ökade närvaro både i lokal samhällsplanering och i den offentliga debatten kring mänskliga rättigheter. Denna utveckling hör samman med ökade globala kommunikationer och migrationer som har fört Sverige närmare en religiöst aktiv omvärld. Till detta kommer den pågående samhällsomvandlingen med ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som har fört in trossamfunden både som kritiskt granskande röster i samhällsdebatten och som aktörer för social omsorg och välfärd. Att följa trossamfundens arbete och vad de själva vill bidra med i ett välfärdsamhälle under omvandling är viktigt.

Avsikten med denna skrift är att ge en flerdimensionell bild av trossamfundens sociala insatser. Därmed hoppas vi att kunna bidra till en ökad kunskap om vilka sociala insatser trossamfunden bidrar med. Skriften har i allt väsentligt tagits fram av forskare Ulrika Svalfors och professor Anders Bäckström som under fyra månader har varit anställda på Plan-, bygg- och bostadsenheten på Socialdepartemetet. Därtill har en referensgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet bidragit med synpunkter på inriktningen av innehållet. För beräkningar och analyser svarar författarna själva.

Stockholm i november 2014

Anders Lönnberg
Departementsråd