2014-11-10

Mona Sahlin på besök hos Islamiska samarbetsrådet


Mona Sahlin, som är regeringens nationella samordnare när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, besökte Islamiska Samarbetsrådet den 10 november för att informera om uppdraget och föra samtal om samverkan.

Mona Sahlin presenterade uppdraget och sina medarbetare samt berättade om vilket arbete som hittills gjorts samt planerna framöver. Alla goda krafter välkomnas och samverkan med muslimska organisationer är önskvärt, då de har sin värdefulla kunskap, sina erfarenheter och engagemang.

Regeringsuppdrag: Länk till regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av regeringsuppdraget: 
En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas.

I uppdraget ingår att:
• stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå,
• inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte,
• stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och
• genomföra riktade utbildningsinsatser.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.
(Dir. 2014:103, Utgiven: 10 juli 2014, Avsändare: Justitiedepartementet)