13-09-18

Gemensamt ställningstagande för fredlig samvaro i Södertälje

(Uttalandet undertecknades 13-09-18, texten som PDF Pdf, 93.7 kB., signerande parter PDF Pdf, 121 kB., bilder Länk till annan webbplats.)
Sedan en tid tillbaka har undertecknade religiösa ledare fört samtal om hur vi skulle kunna ta ett större personligt ansvar för att bidra till en fredligare samvaro och därmed motverka motsättningar och konflikter som emellanåt leder till en allt allvarligare brottslighet.


Med sin etniska och kulturella mångfald är Södertälje en stad som kan göra anspråk på epitetet Sveriges internationella huvudstad. Ett begrepp som rymmer mest gott, men tyvärr även en del problem, som kräver gemensamma insatser.

"Sverige har ratificerat, förbundit sig att följa, de flesta konventioner om de mänskliga rättigheterna som utarbetats inom ramen för bland annat FN och Europarådet. Sverige är därför enligt folkrätten skyldigt att främja och skydda de olika rättigheterna inom landet." (Källa: Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter i Sverige.)

Det innebär att Södertälje kommun är skyldig att göra insatser för att tillse att alla som lever och verkar inom kommunen upprätthåller respekten för dessa konventioner.

Alldeles oavsett vad eventuella motsättningar beror på, måste alla goda krafter samverka för att överbrygga dessa. Att leva upp till de mänskliga rättigheterna är mer än en laglig skyldighet – det är en viktig förutsättning för ett gott liv.

Vi anser att livet här i Södertälje skall präglas av att vi tillsammans – oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och partipolitisk tillhörighet – verkar för en fredlig samlevnad. Vi vill satsa på en samhällsstruktur där mångfalden ses som berikande för alla, både inom politiken och i det civila samhället.

Vi vill ta vårt ansvar, väl medvetna om att inga ledare kan lyckas med detta på egen hand. Därför utgår vi från att våra medlemmar och sympatisörer är intresserade av att vara med oss i en process för en utveckling i denna anda.

Vi tror att de allra flesta, som bor och verkar i Södertälje, vill bidra till ett liv där vi med respekt för varandras olikheter ser mera till det som förenar oss än det som skiljer oss åt.

Vi lovar att göra vad vi kan för att minska motsättningarna mellan olika grupperingar och därmed verka för en fredlig samvaro här i Södertälje.


Samfund som undertecknat det gemsamma uttalandet
Armeniska katolska kyrkan
Baptistkyrkan
Frälsningsarmén
Islamisk kulturell förening
Koptiska ortodoxa kyrkan - St. Mina Kyrkan
Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige
Missionskyrkan
St. Afrem kyrka
St. Gabriel, Syrisk ortodox kyrka
St. Jacob av Nsibin kyrkan
St. Tomas församling
St. Johanneskyrka
Svenska Kyrkan
Södertälje Pingstförsamling
Södertäljekyrkan, Pingströrelsens samfund