2013-11-21

Åsa E. Hole kommer att efterträda Sven-Eric Andersson

när han sista december går i pension. Här följer en kort presentation.


Jag kommer närmast från Kammarkollegiet där jag under de senaste åren har jobbat med trossamfunds- och kyrkofrågor. De första åren på kollegiet fokuserade jag på frågor rörande auktorisation av tolkar och översättare. Under ett antal år innan min tid på Kammarkollegiet fördelade jag stadsbidrag via ett av instituten knutna till Stockholms universitet.


Delvis parallellt med mitt arbete har jag tagit fyra akademiska examina, den senaste som filosofie doktor vid Uppsala universitet. Min avhandling, Neither Here – Nor There, behandlar ur ett kulturantropologiskt perspektiv med inriktning på religion, kultur och genus, två grupper av första generationens andragångsmigranter dels i ett område i Sverige och dels ett i Storbritannien. Att belysa religionens roll i diasporan, speciellt för kvinnor, blev avhandlingens kärna och syfte.

Jag har under ett år också gästforskat vid institutionen för religion och pedagogik vid Warwick University i England samt läst ett par kortare kurser i teologi vid Oxford University och Cambridge University. Mitt intresse för kultur och religion gav mig också möjligheten att under några år jobba med utvärdering och uppföljning av delvis Sida-finansierade projekt i Sydasien, speciellt Indien, och under senare år genom LO och TCO:s biståndsnämnd även jobbat med projekt i Guatemala. Genom mitt engagemang inom Svenska kyrkan har jag varit engagerade i vissa projekt i Afrika, speciellt Tanzania.

Mitt intresse för olika religioner och trosuppfattningar har varit grunden för mitt engagemang i den pågående interreligiösa dialogen i Sverige och speciellt då den i förorterna till våra storstäder där vardagstron finns alla dagar och alla tider på dygnet. Jag kommer från Spånga, en förort utanför Stockholm, som under min barndom började växa med Tensta och Rinkeby. Verkligheten där ligger långt ifrån bilden av det så kallade sekulariserade Sverige. Det är där framtiden växer fram. Vi lever nu i ett nytt och hoppfullt Sverige där alla, och allas trosuppfattning, ska beredas möjlighet att få existera sida vid sida. Det arbete som SST utför är en mycket viktig del i den processen. Det är därför som jag med stor glädje från årsskiftet 2013/2014 kommer att ta över som handläggare efter Sven-Eric Andersson på SST. Jag ser fram mot att få vara med och driva detta viktiga arbete vidare.