120920
Ur pressmeddelande från Socialdepartementet angående satsningar inom minister Stefan Attefalls politikområden.
PDF Öppnas i nytt fönster.
"Trossamfund
Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle, och trossamfunden kompletterar på många områden staten, t ex i det sociala ansvarstagandet för utstötta människor. I samband med större olyckor och kriser i samhället blir kyrkor och den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, naturliga samlingspunkter och ett stort stöd för många. Den andliga vården inom sjukvården är en viktig resurs såväl för sjukhusen som för den enskilde.
Regeringen föreslår därför att

- statens stöd till att förstärka den andliga vården i sjukvården höjs med 3 miljoner kronor.
Bidraget ska användas till att till exempel kunna anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar och imamer i den ekumeniska verksamheten för andlig vård inom sjukvården Även behovet av samlingslokaler är stort bland samfunden. Det är viktigt att kunna samlas i lokaler som är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs, både utrymmesmässigt men också placering, utformning och utsmyckning. Idag växer också andelen trossamfund som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst och många av dem har svårt att hitta nya lokaler som passar deras ändamål.
Regeringen föreslår därför att

- statens stöd till samfunden att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 10 miljoner kronor Ytterligare två miljoner kommer att gå till övrigt stöd, t ex utbildningsinsatser. Sammanlagt höjs statens stöd till trossamfunden med 15 miljoner kronor från och med 2013."
 
Hela budgetpropositionstexten rörande utgiftsområde 17 (bl a om trossamfund) finns på följande länk: http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/91/89/0e07f919.pdf Länk till annan webbplats.