120913
Stödet till trossamfunden höjs med 13 miljoner
Pressrelease Pdf, 171.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfunden höjs med 13 miljoner kronor från och med 2013. Av det ökade stödet ska 10 miljoner kronor användas till lokalbidrag och 3 miljoner kronor till att förstärka stödet till andlig vård inom sjukvården.
Höjningen innebär att statens stöd till trossamfunden ökar från 60 miljoner till 73 miljoner kronor.

Lokalbidraget höjs med 10 miljoner
För många samfund är lokalerna en viktig samlingsplats som gör det möjligt att synas och vara en del av samhället. Det är också viktigt för många samfund att kunna samlas i lokaler som är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs, både utrymmesmässigt men också placering, utformning och utsmyckning. Idag växer också andelen trossamfund som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst och många av dem har svårt att hitta nya lokaler som passar deras ändamål. En del samfund tvingas hyra in sig i lokaler som är utformade så att det är svårt att bedriva den religiösa verksamheten på ett värdigt sätt.

Regeringen föreslår därför att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 10 miljoner kronor. Bidraget fördelas via Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, enligt förordningen om statsbidrag till trossamfund. Församlingar kan enligt förordningen söka bidrag för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, bygga om eller rusta upp befintliga lokaler och anpassa lokaler för handikappade. Även byggnationer som redan påbörjats kan ansöka om stöd.

Enligt förordningen får lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling lämnas med högst trettio procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst en miljon kronor.

Lokalbidrag för att anpassa en lokal till handikappade får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden för åtgärden, dock högst 100 000 kronor.
Projektbidrag får lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet.

Under 2012 beräknar SST att fördela 2,5 miljoner till lokalstöd. Stödet har under de senaste åren i praktiken endast getts till att handikappanpassa lokaler. Den nivåökning som regeringen nu föreslår innebär därmed en kraftig höjning och utvidgning av möjligheten att ge stöd åt att köpa, bygga och renovera lokaler.

Stödet till andlig vård inom sjukvården höjs med 3 miljoner
Regeringen föreslår även att statens bidrag till den andliga vården inom sjukvården höjs med 3 miljoner kronor. Bidraget ska användas till att till exempel kunna anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar och imamer i den ekumeniska verksamheten för andlig vård inom sjukvården.

Den nivåökning som regeringen nu föreslår innebär att stödet höjs från cirka 6 miljoner kronor till 9 miljoner kronor, dvs. en ökning med cirka 50 procent från och med 2013.

Det bidrag till andlig vård i sjukvård som utgått det senaste året har fördelats på ett 50-tal tjänster, men sammantaget räknar man med cirka 350 medarbetare i det som kallas Sjukhuskyrkan. Bland dessa är majoriteten från Svenska Kyrkan, ett femtiotal representerar övriga kristna trossamfund och fem deltidstjänster arbetar för muslimsk andlig vård i sjukvården.

Andra året i rad som stödet höjs
Detta är andra året i rad som staten höjer stödet till trossamfunden, efter att stödet innan dess legat still på samma nivå under tio år. Förra året höjdes det stöd som samfunden kan söka med 10 miljoner kronor och förvaltningsanslaget till SST höjdes med 2 miljoner kronor.

Fakta om statens stöd till trossamfund
Statens stöd till trossamfund ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Statligt stöd till andra trossamfund än Svenska kyrkan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp. Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, fördelar det statliga stödet till trossamfund och samverkansorgan i form av organisations-, verksamhets- och projektbidrag.