2011-09-29
Ny handläggare för krisberedskapsfrågor vid SST, presentation
Som nytillträdd handläggare för krisberedskapsfrågor på SST är min förhoppning att företrädaren Gunnar Sandbergs gedigna och uppskattade arbete och omfattande kontaktnät ska förvaltas väl och att arbetet på SST ska leda till efterfrågade insatser och utveckling av samhällets krisberedskap genom trossamfundens engagemang.
Jag heter Örjan Wallin och har innan SST bland annat haft tjänster och uppdrag som präst i Svenska kyrkan, bataljonspastor inom Försvarsmakten och egen företagare inom personalutbildning och utvecklingsuppdrag.

Jag är född 1965 i Ångermanland och uppväxt med rötter i Svenska kyrkan och EFS där grunden lades för ungdomsårens ekumeniska engagemang i lokal verksamhet och gemensamma arrangemang mellan kristna kyrkor och samfund. Tidigt väcktes mitt intresse för kyrkornas roll i samhället och mitt ekumeniska engagemang fanns då för gemensamma arrangemang och öppna mötesplatser i samhället för ungdomar.

Teologiska studier i Uppsala öppnade för möten med fler trossamfund och stimulerande växt i en mångfald av kontakter. Studier, diskussioner och utbyten av erfarenheter från andra trossamfund har betytt mycket för min egen utveckling och har berikat såväl arbetsliv som vänkrets genom åren. Studierna vid Uppsala universitet ledde fram till prästvigning i Svenska kyrkan och olika prästtjänster i Härnösands stift under 16 år.

Första kontakterna med större krisarbete blev 1994 i samband med Estonias förlisning och därefter följde utbildningar på bland annat nuvarande MSB Sandö för arbete med POSOM och på Svenska kyrkans kriscentrum för arbete med avlastningssamtal och debriefing. Jag har jobbat aktivt i krisarbete vid olyckor och händelser av olika omfattning i såväl realitet som beredskap, övningar och utbildningar. Erfarenheter finns från både organisation, ledningsarbete och stödinsatser på olika nivåer.

Jag engagerades av Försvarsmakten som bataljonspastor vilket gav nyttiga erfarenheter av att utgå ifrån den religiösa mångfald som finns i landet och att planera själavård utifrån att trossamfunden samverkar.

I både arbete och privat har intresset för samhällsengagemang och integration spelat stor roll. Samhällsbygge i samverkan över gränser kan vara en beskrivning av det engagemang som drivit mig. Initiativ som integrerat och engagerat människor, organisationer, religioner och livsåskådningar i mötesplatser och arbeten för gemensam förståelse, respekt och samarbete har intresserat mig särskilt.

I eget företag har jag bland annat arbetat med utveckling av enskilda, företag och organisationer.

I de tjänster och uppdrag jag haft har arbetet med värderingar, respekt och tolerans ständigt återkommit i olika former där vårt samhälles ökade mångfald i kultur och religion aktualiserar diskussioner om kommunikation och frågor av alla de slag inte minst av etisk eller existentiell karaktär.

Jag hoppas med mina erfarenheter, kunskaper och mitt engagemang kunna bidra till SST:s fortsatta arbete i viktiga och betydelsefulla områden.

 
Alvik september 2011
Örjan Wallin