Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Om våra publikationer

De publikationer vi tar fram är en central del av uppdraget att vara regeringens expertmyndighet för kunskap om trossamfundens villkor och verksamhet. Vår ambition är att vara det offentligas primära källa för kunskap om frågor som rör religion och trossamfund i Sverige. Vi publicerar även metodmaterial och tematiska skrifter som är relaterade till civilsamhälle och samfundsliv i Sverige och internationellt.

Rapporter och forskning

Myndigheten för stöd till trossamfund initierar, levererar och publicerar rapporter och forskning om trossamfund och politikområdet.

Rapporterna ska analysera och informera om trossamfundens ekonomiska och sociala villkor samt följa upp den egna verksamheten och bidragsgivningen. Utredningar och uppföljningar publiceras i form av rapporter och promemorior. Våra målgrupper är regeringen, andra myndigheter, trossamfunden och andra civilsamhällesorganisationer.

Handböcker och metodmaterial

Myndigheten för stöd till trossamfund tar fram metodstöd och handböcker kopplade till myndighetens regeringsuppdrag. Dessa kan vara framtagna i samarbete med andra myndigheter.

Tematiskt kan det röra sig om metodstöd för demokratiarbete, säkerhetsarbete, kvinnligt ledarskap med mera.

Skriftserien

Myndigheten för stöd till trossamfund publicerar också skrifter som syftar till att vara mer allmänt orienterande kring trossamfund och religion i Sverige.

Skriftserien 2012-2019 porträtterar både översiktligt som mer grundligt de religiösa traditioner som återfinns bland de statsbidragsberättigade trossamfunden, såväl som den blickar ut över religiösa minoriteter utanför statsbidragssystemet. Här återfinns också böcker om specifika kyrkor, religioner eller trossamfund.

Årsredovisningar och Budgetunderlag

Svenska myndigheter är enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skyldiga att årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning och budgetunderlag.

Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet. Förordning (2017:862).4 § Årsredovisningen och budgetunderlaget ska avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur verksamheten finansieras eller i vilken form verksamheten bedrivs. Förordning (2017:862).

Remisser

Myndigheten för stöd till trossamfund är remissinstans i frågor som rör trossamfundens villkor, frågor med koppling till religion, vår bidragsgivning eller SST som myndighet.

Remissförfarandet, att berörda organisationer, myndigheter och andra intressenter lämnar synpunkter på utredningar, är en central del i den svenska demokratiska processen. En remissinstans kan också avstå att lämna synpunkter.