REGLER FÖR BIDRAG TILL
ANDLIG VÅRD INOM SJUKVÅRDEN

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund
(Beslutade 2018-12-06)

B. Bidrag till andlig vård inom sjukvården

 1. Bidragsformer för andlig vård inom sjukvården
  Bidrag kan utgå som
  - lön till personal,
  - utbildning av personal samt
  - för verksamhetssamordning av andlig vård inom sjukvården

 2. Ansökan
  - 1. Ansökan om bidrag inges till myndigheten på fastfälld blankett senast 30 september för det budgetår som påbörjas 1 januari nästkommande år. Försent inkommen uppgift kan i undantagsfall, efter prövning, beaktas.

 3. Ärendeberedning
  - 1. Samrådet upprättar med ledning av ansökningar, inlämnade uppgifter och ekonomisk redovisning ett förslag till fördelning av bidraget till andlig vård inom sjukvården.
  - 2. För beredning av ansökningar och fördelning av bidraget utser myndigheten ett samråd med representanter för andlig vård inom sjukvården. Samrådets sammansättning och arbets-uppgifter framgår av en arbetsordning som fastställts av myndigheten.

 4. Beslut
  Rådet beslutar om bidrag efter förslag från samrådet för andlig vård.

 5. Utbetalning
  Beviljade verksamhetsbidrag utbetalas kvartalsvis.

 6. Redovisning
  Varje bidragsmottagare är skyldig att lämna de redovisnings-handlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som myndigheten bestämmer.

Läs de allmänna reglerna!