Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Information om registrering i SST:s e-tjänst

Från och med 2024 sker all bidragshantering genom Myndigheten via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. För att kunna söka bidrag eller använda myndighetens tjänster måste din organisation använda e-tjänsten

SST:s övergång till digitaliserade tjänster är ett sätt att säkerställa att bidragshantering och hanterandet av personuppgifter sker rättssäkert och korrekt.

Övergången till digital hantering sker i två steg:

  • Först måste du som är företrädare för ett trossamfund eller annan organisation inom civilsamhället registrera dig som användare via länken:
  • I ett nästa steg behöver du registrera den organisation som du företräder.

Läs noga igenom informationen om registrering av organisation längre ner på sidan innan ni påbörjar registreringen.

OBS. Du behöver endast registrera dig som användare och registrera din organisation en gång. Efter registrering kan du använda formulären för att ändra uppgifter som du lämnat.

Vilka organisationer behöver registrera sig i e-tjänsten?

  • Samtliga statsbidragsberättigade trossamfund.
  • Församlingar/föreningar som är medlemmar i ett statsbidragsberättigat trossamfund och som avser att söka bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.
  • Andra organisationer som avser söka bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Information om registrering av organisation

Vid registrering av organisation måste du lägga till en eller flera behörig/-a företrädare för organisationen. Med behörig företrädare menas den person som för organisationen har rätt att både lämna uppgifter samt signera ansökningar.

Du har även möjlighet att komplettera med en eller flera uppgiftslämnare. Med uppgiftslämnare menas person som endast har rätt att lämna uppgifter om en organisation. En uppgiftslämnare kan inte signera ansökan.

OBSERVERA att behörig företrädare har samma behörigheter som uppgiftslämnare: du ska alltså inte uppge att en behörig företrädare även är uppgiftslämnare.

De personer som läggs till som behörig företrädare eller uppgiftslämnare ska vara registrerade användare Länk till annan webbplats.. Tänk på att det är viktigt att du uppger deras e-postadresser korrekt när du registrerar dem. Om du anger dig själv som behörig företrädare ska du uppge din egen e-postadress.

Notera, du är ansvarig för att säkerställa att personerna du lägger till som behörig företrädare och uppgiftslämnare är registrerade användare och att du uppgett korrekta e-postadresser. Observera att systemet inte kommer bekräfta om användarna finns registrerade.

Handlingar som krävs vid registrering

Vid registrering av organisation kommer du behöva ladda upp bilagor. Godkänt format är PDF. Se därför till att ha följande handlingar redo innan du påbörjar registreringen:

  • a) Organisationens gällande stadgar
  • b) Årsmötesprotokoll eller styrelsemötesprotokoll där styrelsens sammansättning framgår, och vem eller vilka som är firmatecknare

För de som angetts vara behöriga företrädare för organisationen behöver du även bifoga:

  • c) Fullmakt/er som styrker att du/de är behörig att företräda organisationen.
    Notera: fullmakt behövs för alla som ska vara behöriga företrädare som inte är ensam firmatecknare. Om det enligt organisationens stadgar/årsmöte/styrelsebeslut krävs två i förening för att teckna firma, behöver fullmakten undertecknas av två behöriga personer.

En fullmakt intygar att du har rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. I dokumentet du bifogar behöver det tydligt framgå att firmatecknaren/firmatecknarna ger dig fullmakt att vara behörig företrädare för organisationen. En sådan fullmakt kan t.ex. ge dig en generell behörighet att företräda organisationen gentemot Myndigheten för stöd till trossamfund eller behörighet att ansöka om det aktuella bidraget eller på annat sätt begränsas.