Publiceringsdatum: 2019-03-06

Samarbete gör livet roligare

Den 3 maj 2018 överlämnade regeringen skrivelsen En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället till riksdagen . I punkt 6.7 slår regeringen fast att ”Det är angeläget att statliga myndigheter samverkar med det civila samhällets organisationer i frågor som rör dem”.

Detta är något som vår myndigheten alltid gjort. Det står också i både får instruktion och vårt regleringsbrev och under senare år har det vuxit än mer på grund av att vi fått fler uppgifter och uppdrag. Vi ser det inte bara som en styrka utan också som en nödvändighet för att fullfölja vårt uppdrag. Det ger oss kunskap, hjälper oss att nå ut och hjälper oss att finnas sammanhang som vi inte alltid annars skulle finnas i.

Som en till antal medarbetare liten myndighet är det viktigt att hitta både balansen och komplementariteten mellan den kompetens som myndigheten själv har och det som samverkanspartners har. I all samverkan är ju målet att 1 + 1 = 3, tillsammans kan vi mer.

För 2018 har det betytt att vi även detta år har samverkat både med olika delar av det offentliga och med civilsamhället. Vi har i olika grad samarbetat med upp mot 30 kommuner och regioner när det gäller att skapa interreligiösa samarbeten oftast med fokus på att arbeta för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism eller utbilda anställda kring frågor om religion och religionsfrihet. Vi samverkar med, oftast i vår expertfunktion, med många myndigheter i allt från utredningar till att skapa möten med trossamfunden. Det kan röra de rättsvårdande myndigheterna, MSB, FOI, Skolverket, MUCF, Regeringskansliet, BRÅ, Migrationsverket med flera.

Vi ingår också i många myndighetsnätverk. Självklart, som vi alltid gjort, samverkar vi så mycket som möjligt med främst de statsbidragsberättigade trossamfunden men även andra. I våra utbildningar, seminarier och framtagandet av olika publikationer samverkar vi med de tre studieförbund som relaterar till trossamfunden, Demokratiakademin, MR-dagarna och med forskare från olika universitet och högskolor.

Gör detta livet lättare – nej. För i samverkan möts olika självförståelser, målbilder, organisationskulturer och historiskt bagage som det är viktigt och i de flesta fall nödvändigt att samtala om.

Gör det livet roligare – absolut. För myndigheten innebär det att dagligen möta både den fantastiska bredd och kompetens som trossamfunden bär på och ständigt utvecklar och det engagemang och kunskap som kollegor i olika myndigheter bär på. Framför allt gör det att vi bättre kan fullfölja vårt uppdrag!